Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Bestyrelsesmøde den 7. september - referat

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 7. september 2015

 

Tilstede:

Anders T. Christiansen, Bo Nielsen, Svend Erik Andersen, Søren Gramkow, John P. Jensen, Svend Mørk-Jensen og Ingelise Christiansen

Afbud:

Knud Erik Jensen og Michael Blomstrand

 

Dagsorden:

                                              

1.                   Godkendelse af dagsorden.

2.                   Opfølgning af referat fra forrige møde.

3.                   Forretningsorden, jfr. forrige møde, beslutning om model for viderebearbejdning.

4.                   ”Optimeringsprojekt” for klubbens energiomkostninger i forbindelse med en effektiv udnyttelse af                                  klubbens nuværende bygninger. Se bilag med beskrivelser.

5.                   Økonomi    Regnskabsrapport, udsendes senere.

                             Opgørelse over udgifter til brofesten (forelægges på mødet)

6.                   Forslag om medlemsmøde med udgangspunkt i ønsket om at få flere medlemmer, herunder                       oprettelse af et udvalg som får til opgave at ”nurse” de unge som ikke vil være kaproer, men bare ro                   og have det sjovt.

7.                   Arbejdsgaver som endnu mangler at blive udført, se bilag.

8.                   Plan for optagelse af brofag om vinteren.

9.                   Ajourføring af medlemmers mailadresser og mobilnumre, forslag til fordeling af opgaven blandt                       bestyrelsesmedlemmer

10.                 Trøjer med logo.

11.                 Svømmehal, reservation af datoer, aftale med livreddere m.m.

12.                 Annoncering i Folkebladet om klubbens vinteraktiviteter.

13.                 Flagallé den 25. og 26. september (forslag fra Handelsstandsforeningen).

14.                 Siden sidst fra klubbens afdelinger.

15.                 Orienteringspunkter

16.              Evt., herunder dato for næste møde.

 

Ad Pkt. 1

Ok

 

Ad Pkt. 2

Ok

 

Ad Pkt. 3

Bo tilretter det ene forslag (det rummelige) som tidligere er mailet til os vedrørende forretningsorden, således at det passer til Hadsund roklubs bestyrelse.

 

Ad Pkt. 4

Projektbeskrivelsen, herunder især rammebudgettet, blev drøftet og godkendt som et foreløbigt oplæg, med den bemærkning, at såfremt vi ønsker en optimal løsning på såvel ventilation som etageindrettelse/bygningsændring, så er rammen formentlig i underkanten af den forventede udgift. Det overvejes at afsætte et beløb i budgettet for næste år som betaling for projektrådgivning.

Den ene port i den nye hal er defekt, Bo henvender sig til port firmaet for udbedring af problemet.

Der er problemer med varmestyringen i den nye hal, Knud Erik skal sørge for at få klarlagt entreprenørforpligtelserne i henhold til de indgået entreprisekontrakter.

Søren får lavet et tjek af varmeanlægget via autoriseret installatør, gerne i uge 43 da vintersæsonen starter op til den tid.

 

 

 

Ad Pkt. 5

Regnskabet gennemgået. Indtægterne fra kontingent forventes at holde, endda med et overskud.

Vedligeholdelsesudgifter: Kloakkerne er blevet spulet. Der er lavet en aftale om et årligt tjek af kloakkerne, udføres af S.P. Jensen. El, vand og varmekonti giver overskud.

Forventet regnskab for 2015 vil kunne forelægges til mødet i oktober.

Gennemgang af regnskabet for ”Broindvielse”. Godt arrangement, god fest, underskud på 8500 kr., men med et godt varelager i reserve til senere brug.

 

Ad Pkt. 6

Vi arrangerer en medlemsaften i november, onsdag d. 11.november kl. 18 med fællesspisning. Emnerne kunne være flg.: Fastholdelse af og tilbud til medlemmer, aktuelle bestyrelsesemner, etc. Anders sætter en seddel op hvor medlemmerne kan komme med forslag til flere emner. Støt op om arrangementet og kom med nye ideer til aktiviteter i roklubben.

 

Ad Pkt. 7

En del af de resterende opgaver bliver udført af VAKS teamet, andre er stadig opgaver for klubmedlemmer.

 

Ad Pkt. 8

Referat nr. 9 fra det afsluttende byggemøde blev gennemgået. Det fremgår heraf, hvilke opgaver, der mangler at blive lavet, optagelse af brofagene om vinteren samt foreløbig beslutning om udsættelse af montering af sidebroen mod vest ved inriggerbroen.

Notatet bliver ophængt i klubben. Anders kontakter Mogens Laustsen om at få lavet et løfte åg der skal bruges når brofagene skal tages op for vinteren.

 

Ad Pkt. 9

Manglende mailadresser og mobilnumre på medlemmer, Ingelise gør en indsats for at få fremskaffet dem.

 

Ad Pkt. 10

Trøjer med logo. Bestyrelsen siger Ok til forslaget. Det bliver sådan at man selv kan få lavet et tryk på sin T-shirt eller trøje hos Intersport. Birthe Pedersen sørger for at få lavet aftalen helt klar. Der informeres på hjemmesiden om pris og fremgangsmåde.

 

Ad Pkt. 11

Anders spørger Flemming Hvid om han vil sørge for at arrangere livredder prøver og lave vagtplan for vintersæsonen.

 

Ad Pkt. 12

Ingelise sørger for at indrykke en annonce i Hadsund folkeblad i næste uge, (uge 38) om roklubbens vinteraktiviteter.

 

Ad Pkt. 13

Det er i orden at sætte flag op fredag d. 25. september og tage dem ned lørdag d. 26. september.

 

Ad Pkt. 14

Nyt fra kajakafdelingen: Der er lavet aftale med en kajakroer der vil komme og give undervisning i kajakroning.

Kaproning: 5 roere er udtaget til Baltic cup i Jønkøbing, Sverige, foregår sidst i september. Trine Toft Andersen og Mette Noll Nielsen har deltaget i U23 VM i Plovdiv, Bulgarien. Jens Noll Nielsen har deltaget i senior A VM i Aiguebelette, Frankrig. Der er testregatta i Danmarks Rocenter i kommende weekend.

Her i klubben træner de unge pt i både med 1 årer, dvs. 2-, 4- etc.

Husafdelingen: Vi har fået tilbudt nye affaldscontainere.

Der afholdes rospinningskursus her i klubben for medlemmer mandag d. 5. oktober kl. 17-18 og 18-19.

 

Ad Pkt. 15

Ingen

 

 

Pkt. 16. Månedens roer.

Lone Stegger for det fortræffelige arbejde hun udfører i PR-gruppen.

 

Ad Pkt. 17

Pagajer til dragebådene kan opbevares for vinteren pakket ind i plastposer og bådene kan dækkes af med en presenning. Dato for næste bestyrelsesmøde er mandag d. 12. oktober kl. 19

 

Referent

Ingelise Christiansen


Oprettet af Bo Nielsen (217)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727