Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af bestyrelsesmøde november

Endelig dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 2.november 2015 kl.19.00
Tilstede: Knud Erik Jensen, Michael Blomstrand, Svend Mørk-Jensen, Anders T.
Christiansen, Bo Nielsen, John Jensen og Ingelise J. Christiansen
Afbud: Søren Gramkow og Svend Erik Andersen
 
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Ok
 
2. Opfølgning på referat fra forrige møde.
Beslutning:
Ok
 
3. Forståelse af vedtægtens bestemmelser om stemmeret på generalforsamlingen (bilag er udsendt).
Beslutning:
Forespørgsel om vintermedlemmer har stemmeret? Alle aktive medlemmer der har været
med i min. 3 måneder har stemmeret.
 
4. Udkast til aftale med Alan Slater om rådgivning til projekt ”Helhedsplan for klubhuset”
Bo har snakket med Alan og han har fået det materiale som vi søgte om tilskud til hos
kommunen.
Alan og Bo har nu drøftet materialet og aftalt, at Alan sender et skriftligt oplæg til
bestyrelsesmødet.
Beslutning
Bo har modtaget oplægget fra Alan. Bestyrelsen foreslår at der først skal laves et
skitseprojekt, derefter skal der arbejdes med klubbens ønsker inden et forprojekt kan laves.
Bo underretter Alan.
 
5. Økonomi.
Økonomirapport pr. 28. oktober 2015 (bilag er udsendt)
Forventet regnskab for 2015 (bilag er udsendt)
Indberetning til kommunen om budget for udgifter til drift og vedligeholdelse af lokaler i
2016.
Beslutning:
Gennemgang af regnskab, vi kommer ud af år 2015 med et lidt større underskud end
forventet pga div. forbedringer ifm broarbejdet. Det forventede resultat viser et overskud på
driften på 61.000 kr mere end budgetteret. Investeringer viser et underskud 136.000 kr mere
end budgetteret.
 
6. Opgaveliste pr. 28. oktober (bilag er sendt).
Beslutning:
Opgavelisten fortsættes, Bo hører Søren om tidspunkt for tænd og sluk af lys på P pladsen.
 
7. Udkast til bilag 1-4 i henhold til bestyrelsens forretningsorden (bilag er sendt).
Beslutning:
Bo har lavet et udkast til 4 bilag ifm forretningsorden. Det er bld.a. 1: Det konstituerende
møde, 2: Faste punkter til bestyrelsesmøder. Mere om emnet til efterårsmødet d. 12. nov.
 
8. Referat fra PR-gruppens møde den 26. oktober 2015 (bilag udsendes af Svend).
Beslutning:
Taget til efterretning.
 
9. Emner til efterårsmødet den 12. november kl. 18.30 (idekatalog samt udkast til invitation
vedlægges).
Beslutning:
Forløb for aftenen, spisning kl. 18:30, kl. 19:30 mødet starter. Emner kan være eks.
Orientering om året der er gået, kaproning: Resultater og planer, hvad arbejder bestyrelsen
med, kommunikation og info, modtagelse af nye medlemmer, en månedlig klubaften,
udvidelse af opholdsstuen, indkøb af container til opbevaring, tidspunkter for roning,
koordineringsgruppe, fællesmøde for turarrangementer, hjemmeside etc. Bo mailer
invitation rundt samt laver et opslag om mødet.
 
10. Status på ajourføring af medlemmernes mailadresser.
Beslutning:
Mailadresser på klubbens medlemmer: Der mangler ikke så mange nu, vi deles om at
kontakte de resterende.
 
11. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen i 2016.
Beslutning:
Generalforsamling er bestemt til at foregå onsdag d. 24. februar kl 19
 
12. Fastsættelse af dato for optagelse og rensning af 13 brofag samt drøftelse af
bemandingsbehov.
Beslutning:
Optagning af brofag skal enten foregå lørdag d. 28. november eller lørdag d. 5. december.
Anders laver aftale med Carl Henrik vedr. noget udstyr. Knud Erik laver en aftale med
Flemming Molin. Knud Erik og Anders koordinerer det.
 
13. Vinterroningstilladelser.
Beslutning:
Vinterroningstilladelser i inrigger er givet til: Jørgen Hill-Madsen og Niels H. Jensen.
Outrigger: Vinterroning skal foregå efter gældende regler med følgebåd.
Kajak: Vinterroningstilladelser er giver til flg. Medlemmer: Kirsten Brink-Jensen, Jens
Nørgaard, Tom Platz, Susanne Hill-Madsen, Svend Mørk-Jensen, Palle Albrektsen, Anne
Ritman, Niels Padkjær Pedersen, Henrik R. Pedersen, Gunnar Tindborg, Thorkild Petersen,
Pia Binderup, Henrik Barentz og Carl Henrik Pedersen
 
14. Månedens roer.
Beslutning:
Hele madholdet samt underholdnings holdet. Tillykke
 
15. Siden sidst fra klubbens afdelinger.
Beslutning:
24 timers roning, der blev roet 465 km, super flot. Der bliver søgt om officiel godkendelse
af rekorden.
Yoga holdet er fuldt tegnet, der kommer en instruktør på torsdag og ser om vores Fit & frisk
40+ er noget for hende.
God ferielangtur til Tolo roklub i Grækenland, fra de 3 deltagende Hadsund roere.
 
16. Orienteringspunkter.
Beslutning:
Foreningsrådet afholder møde i roklubben torsdag d. 5. november, Vi har modtaget en
invitation til en workshop i Aalborg fra Nordea fonden ”Vild med vandet”
 
17. Evt. herunder dato for næste bestyrelsesmøde.
Beslutning:
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 7. december kl. 19
 
Ingelise Christiansen
 

 


Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727