Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat fra generalforsamlingen den 24. februar 2016

Generalforsamling, Hadsund roklub onsdag d. 24. februar 2016

 

Dagsorden iflg. Vedtægtens § 8:

 

                      Pkt. 1             Valg af dirigent og protokolfører

                      Pkt. 2             Bestyrelsens beretning for det forløbne år

                      Pkt. 3             Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år

                      Pkt. 4             Behandling af indkomne forslag (indsendes til bestyrelsen senest d. 14. februar)

                      Pkt. 5             Forslag til budget og aktiviteter for det kommende år

                      Pkt. 6             Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

                      Pkt. 7             Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                      Pkt. 8             På valg er:

 

                                            For en 2årig periode:

  • Formand Knud Erik Jensen (formanden vælges direkte)
  • Bestyrelsesmedlem Søren Gramkow
  • Bestyrelsesmedlem Svend Mørk-Jensen
  •  

                                            For en 1årig periode:

  • Suppleant – vakant
  • Suppleant – John Jensen
  • Revisor Palle Albrektsen
  • Revisorsuppleant Jens-Peder Vium

 

  • Evt.

Ad Pkt. 1

Dirigent Michael Nielsen, protokolfører Ingelise Christiansen

Dirigenten konstaterede, at der var mødt 46 stemmeberettigede klubmedlemmer

 

Ad Pkt. 2

Hadsund Roklub havde 85 års jubilæum d. 12. februar 2016, dette fejres senere i år. Det har været et stort år for klubben i år, blandt andet har vi fået bygget den nye bro, hvor mange af klubbens medlemmer hjalp til med arbejdet, godt gået! P-roerne tilbød at male den nye hal, som nu fremstår rigtig flot igen. Vi mangler lidt materialer til broen til en spunsvæg.

Regnskabet ser fornuftigt ud, der er lavet en afdragsordning hos Spar Nord på vores lån.

Vi har fået nye robåde: En fire åres inrigger samt nogle outriggere. Der blev et overskud på 16.500 kr. fra Waterfestivallen, ikke så stort et beløb. Vi mangler hjælpere som repræsentanter for roklubben.

Medlemsstatus: Vi har været oppe på 300 medlemmer, nu er vi lige godt 250 medlemmer, der er ikke så megen ”gennemtræk” af medlemmer pt.

Antal roede km: 67.000 km i alt, ikke så mange km som tidligere, langturs km, 6000 km. P roerne er gode til at ro mange daglige ro ture, derudover udfører P roerne mange opgaver i klubben.

Fællesarrangement: Rotur til Vive med spisning, godt arrangement.

Vi har haft mange unge roere udtaget til div. Landshold, de har opnået fine resultater med mange sejre. Vi har stadig julebelysningen og 24 timers roningen som indtjening til kapronings afdelingen.

Kajak roningen tiltrækker mange, da man kan komme ud at ro uafhængigt af hinanden.

Ergometerroning, tirsdage og torsdage har været godt besøgt i vinter. Yoga, hockey/floorball, fitness for 40+ ere samt svømning er også med på vinterprogrammet.

 

Ad Pkt. 3

Fremlæggelse af regnskab ved Bo Nielsen: Regnskabet er gennemgået af revisor Palle Albrektsen. Der er kommet mange penge ind, der er også brugt mange.

Lokaleudgifter: Der har ikke været så store udgifter på el og varme. Vi har afdraget 30.000 kr. på vores lån.

En dragebådstrailer er ved frivillig hjælp af Per Christiansen og Mogens Laustsen blevet ombygget til en god bådetrailer. Flot arbejde! Udgift 3000 kr.

Vi har købt Ford transiten, vi regner med at den kan holde nogle år endnu.

Vi er ved at registrere vores aktiver, blandt andet bådeparken samt inventar m.m. Vi har en forsikringssum på 7,5 mio. kr.

Kaproningsafdelingen har kostet 28.000 kr.

Michael Nielsen opfordrer til at der arbejdes hurtigt med at få registreret bådeparken etc.

Gæsteroere menes at være forsikret via deres egen klubforsikring, dette får vi undersøgt.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad Pkt. 4

Ingen indkomne forslag.

 

Ad Pkt. 5

Budget 2016 ved Bo Nielsen: Lidt mindre kontingent indtægter. 2016 bliver det år hvor vi får mest udbetalt i medlemstilskud, der kommer nye regler og 2016 er et overgangsår.

Vi skal finde en løsning med hensyn til spunsvæg, da slæbestedet ellers hurtigt vil sande til.

Vedrørende udnyttelse af tagetagen: Alan Slater kommer med nogle skitser på forslag om ombygning af overetagen.

Der skal være fokus på medlemstallet.

Carl Henrik: Vi bør holde en pause med byggeri og sørge for aktiviteter for medlemmerne.

 

Budgettet blev taget til efterretning.

 

Ad Pkt. 6

Uændret kontingentsats vedtaget.

 

Ad Pkt. 7

Bestyrelsen har haft nedsat et udvalg for at finde et emne til ny formand.

Bestyrelsen indstiller Anders Toft Christiansen til formandsposten.

Anders T. Christiansen: Tanker i forbindelse med at sige ja til at være formand. Meget af arbejdet skal uddelegeres i udvalg, således at der bliver mange der får et ansvar overfor klubben.

Aktiviteter: Spørg hinanden om de vil være med på ture og lignende.

Økonomi: Det gælder om at få nedbragt vores gæld, så vi kan købe eks. både m.m.

 

Ad Pkt. 8

Formandsvalg:

Bestyrelsen foreslår Anders Toft Christiansen.

Ingen andre forslag.

Anders blev valgt med tilkendegivelse ved håndsoprækning: Ja stemmer, antal: 44 stk. Nej stemmer, antal: 0

Undlod at stemme, antal: 2 stk.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Søren Gramkow og Svend Mørk-Jensen genopstiller til valg. Torben Jensen opstiller til valg.

Afstemningsresultat efter skriftlig afstemning:

Svend Mørk-Jensen blev valgt med 45 stemmer

Torben Jensen blev valgt med 38 stemmer

Søren Gramkow opnåede ikke genvalg med 6 stemmer

 

Valg af suppleanter for 1 år.

John Jensen genopstiller ikke.

Der foreslås flg. personer: Anne Mette Flou, Søren Gramkow, Knud Erik Jensen.

Søren har ikke meldt tilbage om han er interesseret som suppleant, han opstilles hermed ikke.

 

Knud Erik er valgt som 1. suppleant og indtræder i bestyrelsen, Anne Mette er 2. suppleant.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

Revisor: Palle Albrektsen genvalgt.

Revisorsuppleant: Jens-Peder Vium genvalgt.

 

Ad Evt.

Der ønskes mere åbenhed omkring arrangering af ro ture. Der skal være plads til at man kan komme ud at ro alene.

Torben TJ: Anders har foreslået et aktivitetsudvalg, det kunne jo være at det var noget for et kommende aktivitetsudvalg at arrangere nogle ro ture.

Ove Holm: Vi skal alle være bedre til at tage os af de nye frigivne roere.

Carl Henrik Pedersen reklamerer for det nye tiltag hver måned: Motion, mad og foredrag.

Anders: De 4 næste torsdage kommer der skoleelever ned i klubben for at prøve romaskinerne med henblik på konkurrencen: Danmarks stærkeste klasse.

Anders overrækker Knud Erik en buket blomster og et gavekort og tak for de 14 år som formand i klubben.

Både- og værelsesudlån: Der er ved at blive fundet nogle medlemmer hos P roerne som vil være behjælpelige med opgaven. Knud Erik er indtil videre kontaktperson for gæsteroere.

 

Protokollen er underskrevet af dirigent Michael Nielsen

 

Hadsund roklub d. 24. februar 2016

Ingelise Christiansen

 


Oprettet af Bo Nielsen (217)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727