Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af april måneds bestyrelsesmøde 2016

Dagsorden til bestyrelsesmøde Hadsund roklub mandag d. 4. april

afholdes umiddelbart efter medlemsmødet kl. 19

 

Tilstede:

Anders T. Christiansen, Michael Blomstrand, Knud Erik Jensen, Torben Jensen, Svend Mørk-Jensen, Bo Nielsen og Ingelise Christiansen.

Gæst under 1. punkt: Alan Slater

 

Punkter:

 

1. Helhedsplan.
Drøftelse af det videre forløb (Alan skal muligvis deltage i dette punkt)  som vi kan starte med lige efter Alan's gennemgang.

Beslutning:

Der skal nedsættes et byggeudvalg. Anders vil annoncere hjemmesiden efter mulige medlemmer til dette udvalg. Knud Erik Jensen er med i udvalget som repræsentant for bestyrelsen. Bo Nielsen vil gerne give økonomisk sparring. Fra kajakafdelingen deltager Svend Mørk-Jensen

 

2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Begrænset dagsorden gennemført.

 

3. Opfølgning referatet fra forrige møde

Beslutning: Udsat til maj mødet

 

4. Økonomi, herunder regnskabsoversigter i henhold til årsplan

Beslutning: Oversigt er mailet rundt.

 

5. Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper

En langtur fjorden planlægges i inrigger med unge som ikke er frigivet i inrigger, kan det lade sig gøre i henhold til roreglementet §11? Hvis ej, kan vi gøre det lovligt ?

Jeg prøver at vedhæfte D.F.f.R. samt Hadsund roklubs eget langtursreglement til orientering

Beslutning: Langtur fjorden ifølge klubreglementet. Svend undersøger dette og emnet tages op igen maj måneds bestyrelsesmøde.

 

6. Månedens roer (med foto?)

Alle instruktører/trænere/livreddere der har haft med vintertræningen at gøre, et stort og flot stykke arbejde er udført, foto er ikke muligt.

 

7. Opgaver i henhold til årsplanen:

a: Skt. Hans taler:

Beslutning: Knud Erik får lavet en endelig aftale med en mulig person.

b: Arbejdsweekend (er der noget vi skal sample op med klargøring etc.)

Beslutning: Arbejds lørdag d. 16. april: Torben arrangerer dette. Forslag om kvartalsoprydning.

c: Hvem er husforvalter? (Ved at John har sagt ja til at slå plæne)

Beslutning: Ingen husforvalter lige nu. Skal aftales med det kommende driftsudvalg.

d: Fondsansøgninger:

Beslutning: Udsat til maj måneds møde

e: Vedligeholdelsesplan - tilsyn

Beslutning: Udsat til maj måneds møde.

 

8.Status "Bevæg dig for livet". Har udvalgene formuleret et opgavegrundlag, sammensætning af udvalget, valg/udpegning af medlemmer, justeret opgavelisten  samt lavet et forslag til årsplan?
Fastlæggelse af


Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727