Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af juni måneds bestyrelsesmøde 2016

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 6. juni 2016

Tilstede:

Anders T. Christiansen, Svend Mørk-Jensen, Michael Blomstrand, Bo Nielsen, Knud Erik Jensen, Torben Jensen og Ingelise J. Christiansen

Pkt. 1

Besigtigelse af klubhus, haller og udendørsarealerne, dvs at vi starter udenfor

Beslutning:

Anders bestiller Brdr. Smith til eftersyn af varmeanlæg/gulvvarme.

Pkt. 2

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Ok

Pkt 3

Opfølgning af referat fra forrige møde:

a: Grupper med mailadresser

b: Nedsættelse af byggeudvalg

c: Ajourføring af klubbens værdier

d: Sikkerheden i klubhuset? Er der en løsning?

e: Klub historiker: Jytte Klitgård?

f: Skilt ved hoveddør med navne 2 kontaktpersoner

g: Festudvalg til jubilæet og senere

Beslutning:

Fra forrige møde, Svend: Emnet med unge roere der ikke er frigivet i inrigger og som tages med på en ro langtur. Bestyrelsen vurderer at det gældende langtursreglement fra D.F.f.R og vores lokale langtursreglement er tilstrækkeligt.

A: Pkt. slettes

b: Byggeudvalg: Følgende medlemmer vil gerne med i byggeudvalget: Lennart Vestergaard, Jens Nørgaard, Jørgen Hill-Madsen, Knud Erik Jensen, Knud Erik Jensen og Alan Slater som bisidder. Knud Erik indkalder til møde.

C + d: Vedrørende ajourføring af klubbens værdier sikkerheden i klubhuset: Der skal holdes et møde med assurandøren hvor Anders, Torben og Bo deltager.

E: Som klubbens historikere har Mogens Christiansen, Birgit Christiansen og Jytte Klitgård sagt ja til at danne en gruppe.

F: Bo har modtaget et udkast til et skilt med navne på to kontaktpersoner. Skiltet er fra William skilte, det skal sættes op ved fordøren så nye medlemmer kan se hvem de kan kontakte hvis døren er låst.

G: Et festudvalg er blevet oprettet, det består foreløbig af Carl Henrik Pedersen, Birthe Pedersen, Birthe Jørgensen, Torben Jensen og Knud Erik Jensen. På roturen til Vive onsdag d. 8. juni høres om der er flere der vil være med.

85 års jubilæums festen er for medlemmer, passive medlemmer, tidligere medlemmer samt venner af roklubben, dato d. 10. september? Skal vedtages endeligt.

Pkt. 4

Økonomi, regnskabsrapport mailes rundt d. 2. juni

Beslutning:

Vi har fået medlemstilskud, 5300 kr mere end budgetteret. Vi skal have helt tjek på opkrævning af bådeudlån. Den der laver en aftale med gæsteroere skal huske at meddele det til Bo. Knud Erik finder ud af prisen på en nøgleboks til næste gang.

Pkt. 5

Klubudviklingsprojekt

Gennemgang af projektoplæg

Evt. fastsættelse af medlemsmøde

Oversigt over nøglepersoner (bruttoliste)

Bilag som pdf udsendes inden mødet

Beslutning:

Bo har lavet en foreløbig liste med ca. 50 af klub medlemmers navne. Vi afholder et medlemsmøde i klubben onsdag d. 29. juni kl. 19, Bo sender en invitation via Conventus til alle medlemmer ang. medlemsmødet. Bestyrelsen afholder et formøde mandag d. 13. juni kl. 19.

Svend har talt med en person fra DIF om vores klubudviklingsprojekt.

Pkt. 6

Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper:

Nyt fra udvalg med hjemmeside

Beslutning:

Svend har talt med Lars Bachmann igen om oprettelse af hjemmeside. Det er de samme betingelser som hidtil. Vi har nu besluttet at få Lars til at lave hjemmesiden. Udgift er 15800 kr + moms samt 300 kr pr år for et domæne. Torben kontakter Lars for at fortælle at han har fået arbejdet.

Pkt. 7

Månedens roer

Beslutning:

Månedens roere er medlemmerne bag Løvspringstur arrangementet.

Pkt. 8

Opgaver i henhold til årsplanen:

Skt. Hans ( jeg har måske lige et lille hængeparti mht selve bålet)

Fondsansøgninger

Beslutning:

Annonce indrykkes i Hadsund folkeblad senest torsdag d. 9. juni, ansvarlig: Ingelise

Anders har søgt Spar Nord fonden om midler til en otter. Der er lavet en aftale om firmaarrangement med Weiss.

Pkt. 9

Færdiggørelse af kystsikringen.

Spunsvæg etableres vestsiden af den lange bro. Herefter uddybes der med dumpning af det opgravede sand bag den nyetablerede spuns.

Entreprenørgården står for udførelsen. Havnens Snedkeri bestiller og leverer spunsvæg. Leveringstid efter bestilling:6 til 8 uger. Pris 52.000 kr

Beslutning:

Anders fremlagde de forskellige muligheder vedrørende kystsikring ved det nye broanlæg. Efter noget snak blev det besluttet at vi vælger forslaget fra Havnens snedkeri, Torben sætter arbejdet i gang.

Pkt. 10

Klubtøj, Torben har prøver med

Beslutning:

Efter fremvisning af Craft sportstøj, blev det besluttet at vi gerne vil tage imod ordningen. Det kommer til at foregå således at medlemmerne bare kan gå op i Sportigan og købe/bestille tøjet, det vil så blive gjort klar med klubbens logo på. Nærmere herom senere, Torben er ansvarlig.

Pkt. 11

Yogakurser i efteråret fra og med uge 43

Pt 5 tilmeldte kl. 14-15:15 og 10 tilmeldte kl. 15:30-16:30

Forslag om indrykning af en yogaannonce til indrykning d. 14. juni i Hadsund folkeblad.

En samlet annonce foreslåes til august med klubbens øvrige vinteraktiviteter.

Beslutning:

Det er i orden med en annonce i juni måned med henblik på oprettelse af Yoga hold, ansvarlig er Bo.

Pkt. 12

Orienteringspunkter

Beslutning:

Ro arrangement er afholdt i torsdags med deltagere fra virksomheden Alto. Det er i orden at indkøbe 4 stk langtursflag hos D.F.f.R. Så vi har flag til alle vore inriggere. Anders T.C. underretter Anders Tinggård.

Svend har talt med VAKS teamet om nogle arbejdsopgaver med vores udenomsarealer, det skal aftales endeligt.

Vi kan få ryddet nogle træer væk uden beregning fra et lille areal som støder op til asfaltvejen, det er OK, Anders er kontaktperson.

Pkt. 13

Evt.

Beslutning:

1-2 træner kurset bliver ikke til noget, da der ikke er nogen tilmeldte. Derimod er der interesse for det annoncerede førstehjælpskursus, mere om det senere.

Pkt. 14

Næste møde dato

Beslutning:

Mandag d. 1. august kl. 19

 

Ingelise Christiansen


Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727