Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. august 2016

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 1. august 2016Hadsund roklub

 

Tilstede:

Anders T. Christiansen, Svend Mørk-Jensen, Torben Jensen, Knud Erik Jensen, Bo Nielsen, Anne Mette Flou Blomstrand og Ingelise Christiansen.

Fraværende:

Michael Blomstrand

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag den 1. august kl. 19.00 i roklubben

 

1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Dagsorden Ok.

 

2. Opfølgning på referat fra forrige møde.

Beslutning:

Anders har ikke fået kontaktet Brdr. Smith med henblik på tjek af varmen i pigernes omklædningsrum. KE overtager sagen.

 

3. Spunsvæg-projektet. Tidsplan og økonomi.

Beslutning:

Spunsvægen er kommet hjem, endda billigere end forventet :-)

Projektet igangsættes hurtigst muligt. TJ er tovholder.

 

4. Klubhus-projektet, hvor 1. etape – som besluttet den 29. juni – indeholder en reparation af eksisterende tag. Tilbud på materialer er indhentet og bestilt til levering snarest.

Prioritering af rækkefølgen i en evt. 2. etape – hvad er vigtigst: Motionslokaler eller opholdslokaler?

Beslutning:

Tagplader til taget over køkken og opholdsstue mm. er kommet hjem.  Vedrørende klubhus-projektet venter vi på at modtage et prisoverslag på hele byggeriet. Herefter vil vi tage stilling til om vi anser det for muligt at søge det nødvendige beløb hjem til hele byggeriet. Kan vi ikke det må der foretages en prioritering af det enkelte dele i byggeriet. Byggeudvalget arbejder videre med det.

 

5. Økonomioversigt (oversigt vedlægges)

 

Leje/leasingkontrakt med Berliner - firma forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Forsikringssummerne er ajourført og der holdes møde med forsikringskonsulenten i september.

Klubbens bådebro forventes at være indeholdt i den nye forsikringsaftale.

Beslutning:

Orientering fra Anders vedrørende leje af 2 stk. singlescullere. Leasing kontrakten er gældende frem til ultimo november 2016. Herefter har vi ingen forpligtelser.

Forsikringer: Som skrevet er der aftalt et møde i september med en forsikringskonsulent. Bygningerne er forsikret til nyværdi, pt er løsøreforsikrings summen hævet til 10 mill. Kr .

Økonomioversigt: Der er foretaget reparation af havetraktoren, udgift til Ford transit ifm. eftersyn. Ellers alt ok iflg. økonomioversigten.

 

6. Klubudviklingsprojektet med oprettelse af faste udvalg og grupper.

 

Medlemsmødet den 29. juni gav god opbakning til bestyrelsens rapport og allerede samme aften blev der tilmeldt medlemmer til alle tre udvalg.

Forsøgsperioden starter den 1. august, hvor den første opgave bliver at få yderligere medlemmer til udvalgene (bestyrelsesrepræsentanter?) og herefter få sat gang i processen med at oprette egentlige arbejdsgrupper. 2

Beslutning:

Bo mailer os en liste med de 3 udvalgs medlemmer. (Dem der sagde ja på medlemsmødet d. 29. juni)

 

7. Bestyrelsens rapport lægger op til delegation af bestyrelsens kompetence til udvalg.

 

Formålet er:

At fremme medlemmernes aktive medvirken i klubbens styring, ledelse og udvikling.

At sikre en bedre planlægning, udførelse og opfølgning på opgaverne.

At forbedre dialogen og kommunikationen blandt medlemmerne.

At udvikle det forpligtende fællesskab.

Kapafdelingens status som Kraftcenter har nogle særlige forpligtelser som er nævnt i rapporten:

Tilmelding til regattaer, faste og behovsdialogmøder i trænerteamet

Forventningsafstemning mellem roere og træner, forældrekontakt, tilpassede træningsprogrammer m.m.

Kaproningschefen opfordres til at udarbejde specificerede retningslinjer for disse opgaver.

Forslag til retningslinjer udarbejdes af kaproningschefen i samarbejde med repræsentanter for bestyrelsen, trænere, roere og forældre.

Tids- og aktivitetsplan udarbejdes af kaproningschefen og sendes til bestyrelsen til orientering.

Beslutning:

Kaproningschef Anders vil udarbejde retningslinjer for disse opgaver til næstebestyrelsesmøde.

 

8.Fastsættelse af tidspunkt for det 3. og sidste møde med Roforbundets konsulent.

Beslutning:

Tidspunkt for mødet er medio januar 2017.

 

9. Forslag om ændring af klubbens roregler (forholdet om klubbens ansvar for medlemmer under 14 år.)

 

Se noterne fra Svend og drøftelser i DFfR’s sikkerhedsudvalg:

Information fra DFfR’s sikkerhedsudvalgsformand Jørgen Grastrup-Hansen er indføjet herunder efterfulgt af del af vores roregler. Informationen må medføre at vi skal ændre i vores roregler.

Fra 10. maj. Spørgsmål fra formanden for sikkerhedsudvalget i DFfR til Willy Rasmussen, specialkonsulent fra DIF Hej Willy! I forbindelse med en gennemgang af nye reglementer for nogle klubber under DFfR er vi stødt på eksempler på forsøg på ansvarsfraskrivelse for medlemmer under 14 år som følger. Stk. 4 Ansvaret for børn under 14 år tillægges forældrene fuldt ud. Børn skal altid benytte klubbens redningsvest.

Bemærkning. Klubben kan ikke fraskrive sig ansvaret for medlemmer under 14 år. !!

Som det fremgår af bemærkningen, så mener jeg ikke at en sådan ansvarsfraskrivelse er retsgyldig, men jeg ville gerne lige have din mening også. Vh. Jørgen Grastrup-Hansen, Formand for Sikkerhedsudvalget.

Svar fra Willy Rasmussen Hej Jørgen Jeg er helt enig med dig, en sådan generel ansvarsfraskrivelse er ikke juridisk holdbar, når der er tale om ansvar overfor personer. Venlig hilsen WILLY RASMUSSEN, SPECIALKONSULENT

Hadsund Roklubs roregler. § 13 Stk. 4 Ansvaret for deltagelse i Minironing tillægges forældrene fuldt ud. 3

Beslutning:

Svend tilretter § 13 stk 4 i Hadsund roklubs roregler til næste bestyrelsesmøde.

 

10. Hjertestarterskab til ophængning udenfor.

Bevilling fra Tryg-Fonden foreligger.

Beslutning:

Hjertestarterskab bliver ophængt udenfor, ansvarlig er driftsudvalget.

 

11. Fast møde i kaptrænergruppen hver måned evt. hver 14. dag. Unge roere skal med i det omfang de kan forældre er velkomne. Det kan evt. arrangeres som en hyggeaften med et fast punkt hvor der informeres for den kommende periode. Er der spørgsmål, forslag eller utilfredsheder er det også her de kan blive lagt frem.

Beslutning:

Udgår

 

12. Tilmeldinger til Yoga Hold 1 og 2.

Deltagerfortegnelse vedlægges

Beslutning:

Der er oprettet 2 yogahold, dejligt!

 

13. Annonce om vinteraktiviteter i Hadsund Folkeblad.

Beslutning:

Annonce indrykkes i Hadsund folkeblad ultimo august, ansvarlig Bo og Ingelise.

 

14. Orienteringspunkter

Beslutning:

Jubilæumsfest og kanindåb er d. 10. september. Der er maksimum beløb på 5000 kr. som tilskud fra klubkassen.

Begynderkaproning i Sorø d. 3. september i stedet for skolekaproning som er aflyst i år pga. Masters.

Waterfestival er fredag d. 19. august, der kommer arbejdssedler op på opslagstavlen efter torsdag.

 

15. Fastsættelse af dato for næste møde

Beslutning:

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 5. september

 


Oprettet af Bo Nielsen (217)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727