Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af bestyrelsesmøde for februar

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 6. februar 2017

 

Tilstede: Anders Toft Christiansen, Bo Nielsen, Torben Jensen, Michael Blomstrand, Knud Erik

Jensen og Svend Mørk-Jensen

 

Afbud: Ingelise Toft Christiansen

 

Dagsorden.

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2: Opfølgning på referatet fra forrige møde

Pkt. 3: Økonomi:

 • Specialregnskab for talenttilskud 2016
 • Indberetning af medlemstal til organisationerne for 2016
 • Ansøgning om kursustilskud 2016
 • Revideret regnskab for 2016
 • Årsopgørelse for 2016 til kommunen,
 • Forslag til budget for 2017-2019
 • Tilbud på økonomiassistance fra revisionsfirmaet Kvist og Jensen.
 • Evaluering af forslag til ny ledelsesstruktur.

Pkt. 4: Generalforsamling

 • Valg af nye bestyrelsesmedlemmer, jfr., forrige møde
 • Valg af 2 suppleanter for 1 år
 • Aftale med dirigent.
 • Revisor genopstiller.
 • Revisorsuppleant (genopstiller?) Jens-Peder Vium, spørg ham)

Pkt. 5: Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper

                             a: Hjemmeside og omkostninger hertil (budget 207

                             b: Organisationstavle (pris)

                             c: Korttursstyrmandskursus (Svend)

                             c: Ventilation,endelig godkendelse  af tilbud , incl. isolation,( jfr., arbejdsgruppemøde)

Pkt.: Månedens roer

Pkt. 7: Orienteringspunkter

Pkt. 8: Evt.

Pkt. 9: Næste møde iflg. mødeplan

 

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

 

Pkt. 2: Opfølgning på referatet fra forrige møde

 • Waterfestivaludvalget har på deres sidste møde besluttet at stille Waterfestivalen i bero.                     

På bestyrelsesmødet i januar drøftede vi en evt fortsættelse og valgte at gå ind for en

nedlægning i nuværende regi.

Man enedes i Waterfestivaludvalget om, at andre, der evt. har lyst til at prøve at fortsætte med arrangementet, vil være velkomne. Man beholder hjemmesidedomæne et til to år.

 • ”Vild med Vand” er et projekt støttet af Nordeafonden. Målet er at have arrangementer i så mange fritidshavne som muligt d. 10. juni for at trække nysgerrige op potentielle medlemmer ned til klubberne.

Vi har besluttet at gennemføre et arrangement sammen med sejlklubben. Dykkerklubben er også inviteret; men de har endnu ikke taget beslutning.

 • Næste møde i klubudviklingsprojektet sammen med Anna Karina Eli Gravad fra DFfR bliver enten d. 22. marts eller d. 29. marts. Svend Kontakter Anna Karina og melder dato tilbage til bestyrelsen.

 

Referatet blev godkendt.

 

Pkt. 3: Økonomi

De mange underpunkter på dagsordenen blev gennemgået.

Forslag til budget for 2017 blev drøftet meget grundigt og rettet til. Budgettet anbefales til godkendelse på generalforsamlingen 1. marts.

Bo har kontaktet revisor Jørgen Velling for at for at få et tilbud på prisen på regnskabsassistance. Regnskabsopgaven er meget omfattende og kræver, at der er en, der har lyst til at engagere sig i den. Bo vil gerne fortsætte endnu; men der kan komme en dag, hvor det er vanskeligt at finde en, der har lyst til at løfte opgaven. Kassererposten er for nogle klubber umulig at besætte, og det kan også ske for os. Derfor er det godt at kende til en evt. omkostning.

Emnet og problemstillingen bag vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

 

Pkt. 4: Generalforsamling

Generalforsamlingen d. 1. marts blev gennemgået med henblik på at få overblik over, hvad der skal gøres inden, og hvem der skal gøre det.

Vi har brug for at finde mindst 5 kandidater – hhv. 3 til bestyrelsen og 2 til suppleantposterne. Derudover skal vi finde en, vi kan foreslå som dirigent for generalforsamlingen, og vi skal sikre os, at revisor og revisorsuppleant er villige til at fortsætte.

 

Vi forsøger i år med en fornyelse gående ud på, at de, der har mulighed og lyst, mod betaling for maden kan deltage i fællesspisning kl 18. På den måde kan mange få en hyggelig start på generalforsamlingen og eventuelt lige vende diskussionspunkter endnu en gang.

 

Pkt. 3: Økonomi (fortsat)

Underpunktet ”Evaluering af forslag til ny ledelsesstruktur.” blev først vendt efter pkt 4. Bo havde udarbejdet oplæg til evaluering af organisationsudviklingsforløbet indtil nu. Dette oplæg blev diskuteret, og Bo vil herefter færdiggøre arbejdet, så vi på generalforsamlingen kan fremlægge, hvordan det hidtil er gået, og hvilke tanker vi gør os om det videre forløb.

 

Pkt. 5: Orientering fra udvalg og arbejdsgrupper

a:                   Hjemmeside er ved at blive kodet, så den kan aktiveres. Menupunkterne er ved at være på

plads. Hjemmesiden er lavet, så vi nemt selv kan rette i den og lægge billeder ind. Hjemmesiden vil kort blive demonstreret på generalforsamlingen.

Omkostningerne er efter kontrakt: 9500 kr eksklusiv moms for udvikling og klargøring og 48 kr eksklusiv moms pr måned for hosting af hjemmesiden.

b:         Der var enkelte justeringer til skitsen af organisationstavlen, som herefter vil blive produceret. Den vil koste 2250 kr inklusiv moms og har hidtil kostet 890 kr inklusiv moms i layoutarbejde.

c:         Vi blev enige om at vi skal tilbyde et korttursstyrmandskursus til alle, der har lyst til at få den kompetence. Vi er somme tider i en situation, hvor vi omkring hjemmebasen har inriggere på vandet uden styrmænd, hvis blot de er ifølge med en båd med en uddannet styrmand. Denne situation vil vi gerne undgå, hvorfor vi nu snart tilbyder uddannelsen. Knud Erik har påtaget sig at være tovholder.

Vi diskutterede i den sammenhæng også problemstillingen med de mange roere, som har enormt megen erfaring; men reelt ikke er frigivne. Vi arbejder også videre med det spørgsmål.

d:                   Ventilationsopgaven er givet til Bravida. Torben har et møde med firmaet på onsdag (d. 8.

febr.). Inden beslutning var der taget flere tilbud hjem. Det samme gør sig gældende mht isolering af ventilationsrør. Det er et firma fra Hobro, der har fået opgaven med isolation.

 

Pkt: Månedens roer

Månedens roer er Mikkel Knudsen for den formidable indsats ved EM i ergometer i Paris. Til lykke.

 

Pkt. 7: Orienteringspunkter

Er taget med undervejs under de forskellige tidligere punkter.

 

Pkt. 8: Evt.

Vi aftalte at holde et ekstra møde mandag d. 27. februar kl 18.30 for at finpudse forberedelserne til generalforsamlingen.

 

Pkt. 9: Næste møde iflg. mødeplan

Mandag d. 6. marts har vi næste bestyrelsesmøde. Konstituerende.

 

Referent

Svend Mørk-Jensen

d. 8. februar 2017


Oprettet af Svend Mørk-Jensen (1260)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727