Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Generalforsamling 2017, referat

Generalforsamling, Hadsund roklub, onsdag d. 1. marts 2017

Incl. Beretning for 2016

Pkt. 1.

Valg af dirigent og protokolfører:

Dirigent: Michael K.Nielsen, protokolfører: Ingelise J. Christiansen.

 

Pkt. 2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år:

Formand Anders T. Christiansen fremlagde årsberetningen for 2016:

”Indledning:

Jeg blev på generalforsamlingen sidste år valgt til ny formand i klubben, som afløser for Knud Erik Jensen, der efter mangeår på posten valgte at fratræde. Dette er således førrste gang, at jeg skal ko

ogge tilbage på en sæson, og vælge den model bestyrelsens beretning skal skrives efter.

 

Jeg har valgt at dele sæsonen op i følgende emner: Sommeraktiviter, Vinteraktiviteter, Sociale arrangementer, Bestyrelsen og diverse. Samtidig vil det være således, at beretningen vil foretage et generelt vue i helikopter henover hele det forgangne år. Man kan derfor ikke forvente, at beretningen vil gå i detaljer med alle de aktiviteter og tiltag, der er foretaget i den forløbne sæson.

 

Beretning:

 

Vores klub kunne sidste år fejre sit 85 års jubilæum, med et flot arrangement i klubben sidst på sommeren. Selve jubilæet fandt sted primo februar uden nævneværdig fejring den pågældende dag. Bestyrelsen havde valgt og annonceret at festligholdelsen skulle vente til senere på året.

 

Det er utroligt at en 85 årig kan være så frisk og trods høj alder stadig være fuld af vitalitet og virketrang. Og så alligevel ikke. Rundt om i vores samfund ser vi i dag, at den generelle levetid stiger og stiger. For et par uger siden læste jeg i min avis, at langt over halvdelen af alle nyfødte i dag kan forvente at leve i over 100 år. I vores klub ser vi også tendensen. Allerede i dag er vi faktisk i stand til at sætte en næsten hel klubotter, hvor alle roere er over 80 år gamle. Utroligt – og ikke mindst godt for vores klub. Det er nemlig ikke sådan, at det er den ældste gruppe af klubbens medlemmer, der er mindst aktive i træningslokalet eller på vandet i sommersæsonen. Det er klart, at denne tendens med længere levealder, og større ønsker om muligheder for aktivitet og socialt samvær stiller krav til vores klub. Vi må i fremtiden være parate til at give muligheder herfor i form af flere og mere alsidige aktivitetstilbud til også den gruppe af vores medlemmer.

 

Sommeren igennem er der stort set aktivitet på vandet gennem alle de lyse timer. Om formiddagen-mindst 3 dage om ugen- er der organiseret fællesroning i pensionistgruppen. Sidst på eftermiddagen tager ungdomsafdelingen over for senere at blive afløst af diverse motionshold. Gennem hele dagen ses kajakroere tage på vandet enten alene eller i mindre grupper. Alt i alt der det ganske godt ud, men vi må indrømme, at der er plads til flere alle steder. Der er gennem flere år forsøgt forskellige tiltag, for at få flere til at møde op. Langsomt – men dog sikkert – ses en svag fremgang i flere aktiviteter. Tak til de tovholdere, der gennem lang til har holdt fast i en ide og fået andre med. Til andre, der ikke lige har set lyset kan jeg kun opfordre til, at man giver de mange aktiviteter en chance. Møder op og lader sig udfordre af de andre klubmedlemmer. Der er uanede muligheder for oplevelser ved at turde møde op.

 

I kaproningsafdeligen er der satset på flere fronter. Der har været gang i uddannelse af flere og nye trænere, således at vi nu har hele 8 meget aktive og engagerede trænere, der mindst har roforbundets trænerkurser på niveau A, B, C og D. Det sidste trænerkursus var vi oven i købet i stand til at gennemføre i vores egen klub med deltagelse af andre kursister fra hele landet. Roforbundet stillede med to meget dygtige og medlevende instruktører.

Gennem hele sommersæsonen oplevede vi at roere fra en stor del af landet deltog i træningssamlinger i vores klub. Gennem vores status som Kraftcenter havde vi af roforbundet fået tildelt ansvaret for en U19 firer. En båd, der for øvrigt formåede at vinde B-finalen ved Junior EM og kvalificere sig til semifinale ved VM. Et resultat, der afstedkom stor ros til vores organisation og ikke mindst til holdets træner. Lige så vigtig viser forløbet også, at den drøm vi havde, da det nye bådhus ble bygget i 2010 om at skabe rammerne for, at træningssamlinger lige så godt kunne afvikles i Hadsund som i Kbh. På denne måde undgår vores roere altid at skulle rejse for at få deres drøm opfyldt. Der er dog andre af vores roere, der deltog på hold andet steds i landet. Vi fik på den konto en finaleplads i drengenes dobbeltfirer ved junior VM samt en finaleplads ved junior EM i pigernes dobbeltfirer. Begge både vandt for øvrigt også NM.På seniorplan fik vi en finaleplads ved A-VM i dobbeltfirer letvægt. Alle sammen meget flotte internationale resultater, der vidner om højt niveau ved vores roere.

 

På nationalt plan vandt vi U23 DM i både mændenes og kvindernes singlesculler, samt sølv og bronze ved DM for seniorer i hhv. dobbeltfirer, dobbeltsculler og singlesculler.

 

Hos juniorerne blev det til tre sølvmedaljer i singlesculler ved DM.

 

Sluttelig deltog en enkelt roer ved Masters i København.

 

Flotte resultater, der alle viser, at vores roere har et højt niveau og kan være med de steder, hvor det er rigig sjovt.

 

Mange andre flotte resultater er roet ind til vores klub, men det kommer for vidt at nævne alle. Blot skal der rettes en stor tak for stor indsats til alle vores roere samt til trænerne bag.

 

Kap-/ungdomsafdelingen er ikke så talrig som for 4-5 år siden. Man kan begræde dette, og der gøres da også pt. et stort arbejde via samarbejde med skolen for at gøre flere interesserede i vores sport. Skoleroning i ergometer og aktiv ferie er blot nogle af de aktiviteter, der er sat i værk.

 

Det er dyrt – meget dyrt – at have en stor aktiv kapafdeling. I sidste sæson beløb de samlede udgifter sig til ca. 400.000 kr. Kassereren vil i sin gennemgang af årets regnskab komme nærmere ind herpå. Her skal blot nævnes at afdelingen er mere end god til via egen indsats, at fremskaffe endog meget store midler til klubben. Ca. 300.000 kr er kommet ind den vej. Dette er sket via arbejdsopgave på RikkiTikki. Afvikling af firmaevent for firmaet Weiss. Ophæng af juleguirlander. Team DK støtte. 24 timers roning, der for øvrigt i sidste sæson blev afviklet for 20. gang.

 

Aktivitetsniveauet i vinethalvåret er efterhånden lige så stort som i sommerhalvåret – og så vil jeg endda mene, at vi slet ikke har udnyttet det store potentiale vores fysiske rammer giver os, fuldt ud endnu. I løbet af vinteren afvikles der hockey, rospinning, fællestræning i romaskine, Fit & frisk og ikke mindst yoga. Her er der en positiv udvikling. Fra et forårshold på 18 deltagere har vi startet 2 hold i efteråret med i alt 34 deltagere, og på forårsholdene i 2017, 2 hold som også er fyldt op med 32 deltagere.

Kan vi finde en instruktør til at tage et aftenhold på tirsdage vil vi kunne fylde mindst et hold yderligere med 18 deltagere.

Vores aftale med Mariagerfjord LOF er rigtig fin, og så vidt jeg ved, har vi Danmarks billigste yogatilbud. Alt dette skyldes, at vi har kapacitet i vores nye bådhal. En meget stor tak til alle der hjælper afviklingen af vinteraktiviteterne.

En anden ide kan være, at få opført en sauna på arealet med tilbud om vinterbadning inkl. yogatræning, det vil virkelig være en nyskabelse i vores lokalområde.

Det kan sikkert organiseres på søndage og tirsdage i morgen og aftentider, med aftale med den rette instruktør.

I vinterhalvåret har der endvidere været gennemført et samarbejde med skolen, hvor alle 6.klasserne har været gennem et forløb med roning på skoleskemaet over 4 uger. Dette arrangement udvides i dette forår med hele 6 klasser fra Hadsund skole. Samtidig inviteres to omegnsskoler til også at deltage i arrangementet.

 

Traditionen tro har klubbens frivillige livreddere stået klar gennem hele vinteren, så tilbuddet om gratis svømning for klubbens medlemmer har kunnet gennemføres. Tak til livredderne.

 

Vi har en stor bådpark. En bådpark, der skal plejes og passes gennem daglig vedligehold ag brugerne, men også en bådpark, hvor der af og til kræves større reparationer. Vi er så heldige i vores klub at have medlemmer, der påtager sig denne opgave, og formår at løse reparationsopgaverne på et niveau, der er en professionel bådbygger værdig. Det være sig både reparationer af inriggere og outriggere. Klubben er disse medlemmer meget stor tak skyldig, og jeg vil meget gerne på alles vegne rette en stor tak til reparationsholdene.

 

Gennem hele sæsonen har en gruppe af klubbens medlemmer stået som idemænd for at skabe og afvikle arrangementer, der kan styrke samarbejdet på tværs af aldersgrupper og afdelinger i vores klub. Dette kan vi ikke få for meget af.

Der har bla. været en fælles tur med grill til Vive. Afvikling af klubmesterskab. Tur til skøjtehallen i Aalborg. Fælles film-/foredragsaften. Arrangementerne har tiltrukket et stort antal medlemmer, og viser hermed at folkene bag har ramt et behovi vores klub. Tak til folkene bag de sociale arrangementer. Håber I ved, hvor meget jeres arbejde betyder for klubben.

 

Vores bygningsmasse har i løbet af sidste sæson gennemgået to større vedligeholdelsesarbejder. Der er kommet nyt tag over huset, indeholdende opholdsstue og kvindernes omklædningsrum. Der er lavet ny skotrende mellem tagfladerne på inrigger – outrigger bådhallen. Endvidere er der flere steder ændret en del på belysningen, så der nu anvendes de billigere led- pærer.

 

I bestyrelsen har vi gennem det forløbne år arbejdet meget med at få implementeret en ny struktur. Til dette arbejde har vi fået hjælp fra en konsulent fra Roforbundet. Arbejdet har været givtigt, men også mere vanskeligt end forventet. Lad det være sagt med det samme: ”Bestyrelsen er endnu ikke kommet i hus med at få de tre udvalg (RO- og motionsudvalget, Aktivitetsudvalget og Driftsudvalget) til at fungere ordentligt. Kun driftsudvalget fungerer på et tilfredsstillende niveau. Det er vores håb- og mål- atde sidste to udvalg vil komme til at fungere tilfredsstillende hen over forsommeren.

 

Der har gennem sæsonen været arbejdet med en helhedsplan for vores bygningsmasse. Arbejdet inddrog en stor del af klubbens medlemmer, der på denne måde fik indflydelse på, hvordan og hvilken retning renovering og evt. udbygning af vores eksisterende bygningsmasse kan bevæge sig. Via udarbejdelse af skitseforslag bevægede vi os hen mod en model, der pt. Beskriver en meget spændende fremtidig udbygning. Den øjeblikkelige status – er lig med afventning i forhold til, at kommunen kræver udarbejdelse af en lokalplan for vores område. Ind til denne foreligger kan vi ikke komme vidre. Tidsplanen bliver derfor forrykket. Detailplanlægningen kan formentlig påbegyndes i efteråret 2017.

 

En pyromans ildspåsættelse ad Odense roklub gav os et ”Wake up call”. Var vi selv forsikret godt nok, hvis vi blev udsat for en lignende forbrydelse eller hvis uheldet blot var ude?

I forbindelse hermed blev der i foråret udarbejdet en meget detaljeret inventarliste. Inventaret blev herefter værdisat til nyværdi. Dette gav anledning til en forhøjelse af værdien af klubbens løsøre (værktøj, møbler, både, motionsudstyr, osv.) - forsikringssummen er herefter sat til 10 mio. Efterfølgende har vi via møder internt og med forsikringskonsulent fået ajourført alle vores forsikringer.

Umiddelbart før standerstrygningen blev vi på smerteligste vis mindet om at vores software til registrering af roede ture ikke er op to date. En fejl gjorde, at alle indtastede ture forsvandt og ikke kunne genskabes. Det må ikke ske igen.

I løbet af sæsonen – og længe før omtalte uheld – er der arbejdet på at få en ny hjemmeside op at stå. Arbejdet hermed er nu så langt fremme, at vi går i luften hermed i første halvdel af kommende sæson. Hidtil har vi haft vores egen server til at køre hjemmesiden. Fremover kommer dette til at ske fra en leje platform. Indtastning og registrering af ture kommer også til at blive gemt et andet sted end vores egen server. Alt dette for at sikre os mod et nedbrud som det skete i år.

 

Waterfestivallen blev begunstiget af godt vejr i år. Et stort planlægningsarbejde var gået forud og et stort publikum mødte også frem på dagen. Trods dette må vi efterfølgende desværre konstatere, at omsætningen for 3. år i træk faldt. At der alligevel kom et mindre overskud ud af arrangementet skyldes, at der er blevet frasolgt to dragebåde samt en triler. Efter grundig overvejelse i de tre klubber, der står som arrangører og økonomisk ansvarlige for afviklingen af festen, har man valgt at sætte festen i bero. Der bliber derfor ikke en Waterfestival i 2017. I stedet afvilker vi i samarbejde med Sejlklubben et andet arrangement: Vild med vand, d. 10. juni. Dette er en del af et landssækkende arrangement, der har til formål at sætte fokus på anvendelse og deltagelse i aktiviteter på vandet. Nærmere besked herom kommer senere i foråret.

 

Dette var beretningen for 2016.

 

Jeg vil gerne slutte beretningen med at sige tak til alle medlemmer i Hadsund Roklub. Via jeres medlemskab og engagement i vores klub er I med til at skabe rammerne for alle de positive sociale relationer, der præger samarbejdet i vores klub.

Tak.”

 

Ove Holm: Hvornår bliver den lovede spunsvæg etableret? Anders TC: I løbet af foråret, materialerne er indkøbt.

Jens-Peder Vium: Hvorfor lader lokalplanen vente på sig? Anders TC: Det er et spørgsmål om bebyggelses procenten på de eksisterende bygninger. Vi skal gerne have dispensation.

Beretningen er godkendt.

 

Pkt. 3.

Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år

Kasserer Bo Nielsen fremlagde regnskabet med uddybende forklaringer til nogle af posterne. Regnskabet er godkendt.

 

Pkt. 4

Behandling af indkomne forslag. ( Indsendes til bestyrelsen senest d. 19. februar)

Ingen forslag modtaget.

 

Pkt. 5

Forslag til budget og aktiviteter for det kommende år

Der forventes en større udgift til ventillationsanlæg i 2017, ca. 120.000 kr. Budgettet er lavet med forsigtighed med både indtægter og udgifter. Afregning fra Waterfestival er først sket efter d. 1 – 1-2017. Knud Erik: Der kommer 4.000 kr mere til hver af de tre klubber.

Vi har købt tre nye romasiner, den ene af de gamle romaskiner leveres tilbage til Torben Jensen med tak for lån, to andre sælges til interesserede medlemmer.

Budgettet er godkendt.

 

Pkt. 6

Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

Uændret kontingent.

 

Pkt. 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

Pkt. 8

På valg er:

For en 2 årig periode:

  • Kasserer Bo Nielsen (modtager valg)

  • Bestyrelsesmedlem Michael Blomstrand (modtager ikke valg)

  • Bestyrelsesmedlem Ingelise J. Christiansen (modtager ikke valg)

  • Vakant bestyrelsespost (har været varetaget af suppleant Knud Erik Jensen

 

For en 1 årig periode:

  • Suppleant Knud Erik Jensen (modtager ikke valg)

  • Suppleant Anne Mette Flou Blomstrand (modtager ikke valg)

  • Revisor Palle Albrektsen (modtager valg)

  • Revisorsuppleant Jens-Peder Vium (modtager valg)

 

Valg til bestyrelsen:

Kasserer Bo Nielsen er genvalgt

Astrid Filtenborg Laustsen opstiller, er valgt.

Ingen andre ønsker at opstille til valg. Bestyrelsen mangler 2 medlemmer. Der bliver indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling for at få ændret antallet af bestyrelsesmedlemmer fra nuværende 7 til 5-7 medlemmer.

Valg af 2 suppleanter:

1. suppleant: Nina Pedersen. Den sidste suppleant vælges til ekstra ordinær generalforsamling.

Valg af revisor: Palle Albrektsen er genvalgt. Valg af revisorsuppleant: Jens-Peder Vium er genvalgt

 

Info fra Bo at der er kontaktet et revisonsfirma med henblik på regnskabsassistanse, da det vil være en god ide at forberede sig hvis kassererposten ikke kan besættes ved næste valg af kasserer. I så fald vil det udløse en kontinngentforhøjelse til at dække revisoromkostningerne.

Forslag fra Michael Nielsen om bestyrelsem har overvejt en forsikring gældende bestyrelsesansvar. Bo mener at det ikke er nødvendigt til frivillige idrætsklubber.

 

Pkt. 9

Eventuelt

Birthe Jørgensen: Kunne der være interesse for at lave et historisk blad over Roklubben? Der må være nogle som kunne tænke sig at være med til at lave et jubilæumsskrift. Forslag om at aktiviteten bliver en del af aktivitetsudvalgets aktiviteter.

Forslag fra Ove Holm om at roklubben bliver medlem af ”Danmarks samfundet” med henblik på at få anskaffet et splitflag. Bestyrelsem arbejder videre med det.

Grethe Holm: Vi skal sørge for at justere vore indkøb, der står pt ca 10 kg havregryn i køkkenskabet.

P-roerne vil gerne tage sig af vasketøjet. Jubi tak for det !

 

Svend Mørk-Jensen fremviste den nye hjemmeside. Kilometer statestikken fortsætter foreløbig på sædvanlig måde, senere bliver det i et program der hedder rokort. Svend fremviste også klubbens nye organisationstavle.

 

 

Protokolfører

Ingelise Christiansen

 

 

 


Oprettet af Ingelise J. Christiansen (34)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727