Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Ændrede kajakregler

Kajakregler

§ 40

Kun aktive medlemmer og gæster, der kan svømme 600 meter, må anvende klubbens både. For roere under 18 år kræves der forældres / værges underskrift.

Svømmeprøve aflægges ved først komne lejlighed.

Børn under 12 år skal dog altid følges med voksen frigivet roer.

Følgende sætning tilføjes:

Gæster der ikke har kajakret skal altid være ifølge med en erfaren roer med mindst IPP2.

Begrundelse:

Spørgsmål fra forleden aften som blev besvaret med, at man godt kan tage sådanne gæster med.

En IPP licens bortfalder ikke igen; men det gør erfaringen. Specielt relativt nye roere skal ro kontinuerligt for at kunne forventes at være skarp på f.eks. makkerredning / kritiske situationer. Er man ikke det, er det ikke forsvarligt at have gæster med.

§ 41

Følgende sætning fjernes:

Ingen må benytte klubbens kajakker uden at være under instruktion eller være i besiddelse af kajakret. Alle roere skal bære svømmevest / redningsvest.

Erstattes med:

Svømmevest / redningsvest:

Der skal bæres redningsvest fra 30. oktober og til 30. april (begge dage inkl.)

Ved vandtemperaturer under 10 grader skal der altid bæres redningsvest.

Efter 1. maj og til standerstrygning ved vandtemperaturer over 10 grader skal bæres enten svømmevest eller redningsvest.

Har man ikke aflagt svømmeprøve inden sæsonstart / standerhejsning, skal man bære redningsvest.

Har man ikke aflagt svømmeprøve inden sæsonstart 2 sæsoner i træk, må man ikke ro, før prøven er aflagt.

Begrundelse:

Den oprindelige tekst, som fjernes, giver ikke mening efter ændring af § 40 og skal derfor fjernes.

Datoerne for hhv. redningsvest og svømmevest i den nye § 41 følger DKFs love.

De 10 grader har vi også indført i roreglementet. Forsvarligheden ved at ro uden redningsvest i meget koldt vand bliver ikke større, blot fordi man passerer en dato, derfor har vi indført et vandtemperaturkriterie for redningsvest. Inden standerstrygning er der et system, så vandtemperaturen let kan kontrolleres af roerne.

Tilføjelsen om svømmeprøve er indført for at præcisere, at man skal bevise, at man kan svømme.

1. sæson uden svømmeprøve læner sig op ad en relativt nærliggende svømmeprøve. 2. sæson er ”no go”, da svømmekravet ellers skrider. Dette er også indført i roreglerne og gælder derfor for alle roende medlemmer.

§ 42

Enhver rotur skal inden påbegyndelse indføres i roprotokollen.

§ 43

Alle både skal medbringe et fastgjort øsekar.

§ 44

Denne sætning fjernes:

Rosæsonen er 1. maj - standerstrygning. Bestyrelsen kan ændre tidspunkterne pga. vejrforholdene.

Erstattes med:

Rosæson er fra standerhejsning til standerstrygning.

Begrundelse:

I DKFs love er der redningsvestkrav indtil 1. maj. Ved at lave denne ændring kommer kajak- og rosæson til at være ens. Derved får kajakroere også mulighed for at ro i den ofte dejlige april, og hele klubben har fælles standerhejsning.

§ 45

Der må normalt roes fra en time før solopgang til en time efter solnedgang.

Ved roning i mørke skal der føres en klart lysende lygte.

§ 46

Det er ikke tilladt at gå ud i højere sø end kajaktype og roerens erfaring gør forsvarligt. Man skal altid ro så tæt ved land, at man selv kan bjærge sig i land ved en kæntring.

§ 47

Følgende sætning fjernes:

Landgang er ikke tilladt under daglig roning.

Erstattes med:

Ud- og indstigning skal foretages ved bro, på sandstrand eller på vanddybde hvor kajakken ikke rammer bunden.

Begrundelse:

På kajakmødet i april talte vi om landgang, som noget man skulle forholde sig meget ansvarsfuldt til, så kajakken ikke stødte på bunden og blev beskadiget.

§ 48

Det daglige roområde er mellem øst: Kompasafmærkningen i Ajstrup Bugt - vest: Dania.

Roning derudover er langtur.

§ 49

Langtur

Alle kajakker skal medbringe overtræk ved langtursroning.

Før enhver tur i fremmed farvand i klubbens materiel skal der indhentes tilladelse ved kajakudvalgsformanden.

For at låne materiel til egen tur i fremmed farvand skal man have kajakret til langtur.

En kajak på langtur skal følge kysten så nær, at roeren til stadighed har føling med land. Derved forstås, at man under alle forhold er i stand til at bjerge sig selv i land.

§ 50

Ansvar

Den enkelte roer har ansvar for at sikkerhedsbestemmelserne overholdes, og at han / hun er i en sådan helbredsmæssig tilstand, at roning er forsvarlig.

§ 51

Kajakret

Tildeles af instruktørerne alt efter færdigheder og roerfaring.

Begrænset kajakret

Tildeles roere som af den ene eller anden grund ikke opfylder kravene til ”Kajakret til dagligt roområde”. Instruktørerne fastsætter begrænsningerne for roningen individuelt.

Kajakret til dagligt roområde

Tildeles roere som har bestået klubbens instruktion eller anden instruktion svarende til EPP2.

Kajakret til langtur

Tildeles roere med betydelig roerfaring.

 

Kajakretter kan til enhver tid inddrages af bestyrelsen ved overtrædelse af roreglementet

Vinterroningsregler kajak

§ 52

Sætningen:

Roning i perioden fra standerstrygningen til 30. april betegnes som vinterroning, hvortil der kræves særlig tilladelse.

Erstattes af:

Roning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning betegnes som vinterroning, hvortil der kræves særlig tilladelse.

Begrundelse:

Som følge af de foreslåede ændringer ovenfor må denne nødvendigvis også ændres.

§ 53

Tilladelse til vinterroning for roere der i den forgangne sæson minimum har roet 250 km samt aflagt 600 m. svømmeprøve indenfor de sidste 12 måneder indstilles af kajakudvalgsformanden til bestyrelsen. 

Har man blot opnået begrænset kajakret vil dette kunne påvirke indstillingen.

Vinterroning er endvidere tilladt for klubbens instruktører uanset det roede antal km.

§ 54

I forbindelse med vinterroning skal følgende regler overholdes:

A: Der skal bæres godkendt og CE-mærket redningsvest

     og cockpit dækken.

B: Rofarvandet er begrænset til:

     Mod øst: bunden af lergraven

     Mod vest: Cementhagen/Kongsdal

C: Sejlrenden/fjorden må kun krydses ud for roklubben.

D: Der må kun roes når fjorden er isfri.

E: Der må kun roes i coastline og coastrunner eller kajakker

     med tilsvarende stabilitet. Bestyrelsen/kajakudvalget

     fastlægger hvilke typer kajakker der må anvendes.

F: Kystlinien skal følges i max. 50 meters afstand.

G: Vinterroning må kun ske under gode vejrforhold, der

      ikke udfordrer roerens tekniske færdigheder. Der må

      ikke roes i tåge.

H: Der må kun roes i dagslys (fra solopgang til

      solnedgang).

I:  Korrekt rodestination skal angives i

      rojournalen før afgang.

J: Mobiltelefon skal medbringes i en vandtæt pose.

§ 55

Deltagelse i arrangerede løb/konkurrencer i vinterroningsperioden betegnes ikke som vinterroning. Sikkerhedsregler i arrangerende klub/for det enkelte løb følges.


Oprettet af Svend Mørk-Jensen (1260)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727