Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat fra bestyrelsesmøde i juni

Dette referat har været færdigt i 3 uger. Jeg undskylder forsinkelsen. Svend M-J

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 12. juni 2017

Til stede: Anders, Astrid, Jens, Torben og Svend

Fraværende med afbud: Ninna, Bo

Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 12. maj 2017 kl. 18.30.
Pkt. 1:  Alle: Opfølgning på referat fra maj. Er vi i land med alle punkter inden sommeren?
Pkt. 2:  Anders: Uheld med trailer. Planlægning af proces for videre forløb.
                             Forslag om nedsættelse af udvalg, der over sommerperioden styrer bestilling af nyt materiel, hvis                              forsikringssagen afvikles hurtigt.
Pkt. 3: Anders: Kommende arrangementer. Spar Nord på besøg. 17. juni, Sankt Hans 23. juni, Bodylab 30. juni
                            Forholdsregler og formalia ved gennemførelse af arrangementer.
Pkt. 4: Svend: Korttursstyrmandskursus
Pkt. 5: Svend: Forsikring styrmænd, herunder: hvis vi fastholder, at det er styrmændenes egenforsikring for personskade,                           som skal være gældende, dækker klubben så eventuel tingskade? Egenforsikringen dækker ikke
                          tingskade! Herunder vedhæftet notat fra Knud Erik som deltog i forsikringsmøde.
Pkt. 6: Svend: Arrangementsreglement og tjekliste - jeg forventer at jeg inden d. 12. kan sende forslag ud.
Pkt. 7: Svend: Hvem kan leje vores faciliteter? I dag kun medlemmer. Kan vi ændre vores udlejningspolitik, så grupper
                          (firmaer) kan leje faciliteterne, hvis der i udlejningsaftalen indgår, at vi bliver en del af arrangementet i
                          forbindelse med fælles rotur / kajak /ergometertræning / andet. Derved kan vi måske få flere medlemmer,
                          hvilket vil være vores begrundelse.
Pkt. 8: Svend: Frivillig Fredag deltager vi? – info om FF i tidligere mail fra Anders                       
Pkt. 9: Alle: Månedens roer       
                     Forslag: Tom Gammelmark. Begrundelse: Renovering af følgebåd
Pkt. 10: Eventuelt.
Pkt. 11: Næste møde


Ad 1) Punkter, der ikke har fået en kommentar, forløber som planlagt. For punkter der har fået en kommentar, kan der være afvigelser fra det planlagte, eller også skyldes kommentaren, at der er nye elementer.

1) Økonomi giver ikke anledning til bekymringer. Denne måned har vi ikke som normalt en opgørelse, da Bo er på ferie.
3) Spunsvæggen fungerer øjensynligt nu, da mængden af aflejring tager af. Finpudsning og flere sten kommer.
5) Farven på trænertøjet blev endnu en gang diskuteret. Vi fastholder den oprindelige beslutning. Teksten vil blive ens for alle. Enten træner eller trænerteam.       
6) Organisationstavlen ligger i dvale, indtil vi har alle niveauer nogenlunde aktiveret.
7) Reol i ny hal er endnu ikke gjort færdig. Anders og Torben tager hånd om det.
8) Lars Malling og Svend (og Bo når han er tilbage) arbejder på en koordinering af opgaverne i Ro- og motionsudvalget og Aktivitetsudvalget med henblik på at nedbringe antal udvalg fra 3 til 2.
9) 3 klasser fra Hadsund Skole roede så flot, at de skal til landsfinalen i Aarhus d. 15. og 16. juni. Astrid Filtenborg Laustsen og Ida Flou Blomstrand samt klasselærerne tager med torsdag. Flemming Stegger og Thea Stegger og klasselærere tager med fredag. Eleverne bærer trøjer med Hadsund Skole, og vores repræsentanter bærer trøjer med Hadsund Roklub. Eleverne er i skarp træning – 8 af vores romaskiner er udstationeret på skolen.
Næste år går vi i gang med forberedelserne til skole OL tidligt på året, så flere skoler forhåbentligt kommer med.
12) Korttursstyrmandskurset er nu i gang med en god blanding af unge og voksne. Kursusforløbet vil efterfølgende blive evalueret med henblik på fremtidige tiltag.

Ad 2) Anders lægger info ud på hjemmesiden, når der er noget nyt. Siden sidste hjemmesideopdatering er der ikke noget. Med forsikringsspørgsmål af denne størrelse, kan der godt gå et par måneder, inden sagen er afsluttet; men det skrider uproblematisk frem.

Jens TC er i gang med reparation af de både, der ikke er totalskadede. Dette er efter aftale med forsikringsselskabet.

Det udvalg, der vil blive nedsat til at planlægge indkøb af både, skal være forankret så bredt, at der vil være fokus på såvel kaproere som motionister.

Mange kapbåde er nedslidte, og der har været for lidt fokus på løbende fornyelse. Dette, sammen med at DFfR har ændret fokusområde til de tunge klasser, gør, at kapafdelingen har brug for fornyelse ud over det beskadigede materiel.
Når de beskadigede både er erstattet, skal der laves en plan for løbende fornyelse.

Ad 3) Til det kommende arrangement med Spar Nord vil Anders og Torben og Jens være til stede. Anders er tovholder og sikrer, at de nødvendige styrmænd m.m., der er brug for til arrangementet, vil være der. Anders kontakter også en med tilstrækkelig viden indenfor førstehjælp og får Søfartsstyrelsens accept. Sikkerhedsinstruksen, som netop er blevet udarbejdet, vil ligge til grund for den del af arrangementet, som foregår på vandet.
Torben aftaler rengøring efter arrangementet med Marianne Otte.

Ingelise Christiansen er tovholder for Sankt Hans arrangementet. Detaljerne er på plads, og opgaverne uddelegeret.

BodyLab er aftalt og vil blive bemandet efter reglerne. Marianne Otte gør rent efterfølgende.

Ad 4) Er blevet drøftet under pkt. 1.12.

Ad 5) Svend tager kontakt til forsikringsselskabet First for at få et uforpligtende møde i september. Hensigten er, at mødet munder ud i et forsikringstilbud, som skal holdes op imod dækning ved og pris på vores nuværende forsikring. Samtidig skal vi have et tilbud på en styrmandsforsikring.

Indtil videre dækker klubben selv eventuel tingsskade ved ansvarspådragende uheld for styrmænd.

Ad 6) Svend har udarbejdet en kombineret sikkerhedsinstruks og tjekliste, som skal anvendes ved arrangementer, som kommer ind under begrebet ”Erhvervsmæssig passagersejlads”. Når denne anvisning følges, er Søfartsstyrelsens krav opfyldt.

Et reglement for dette område er endnu ikke færdigt, men vil komme.

Ad 7) Emnet har været behandlet tidligere.
Vi skal ikke konkurrere med erhvervsdrivende, men vil gerne have gæster, som kan opleve vores dejlige klub. Derfor er det besluttet, at vi kan leje / låne faciliteterne ud til medlemmer, sponsorer, firmaer og foreninger.

Ad 8) Vi deltager i Frivillig Fredag, når det afvikles en gang efter sommer. Frivillig Fredag er arrangeret af Mariagerfjord Kommune og Frivilligcenter Mariagerfjord. Det er et arrangement, hvor vi kan markedsføre vores klub i Hadsund.

Ad 9) Tom Gammelmark for det store arbejde med renovering af en følgebåd.

Ad 10) Svend undersøger mulighed for afskærmning af følgebådenes skruer for at minimere en risiko for skader på roere i vandet.

Anders kontakter Conrad Conradsen for at få service på palle(både)løfteren og få lavet en aftale om årlige eftersyn.

Svend er i gang med at undersøge mulighederne for at få 8 timers førstehjælpskursus. Kajakinstruktører og sikkerhedspersonerne ved visse arrangementer skal have dette kursus hvert andet år.

Ad 11) Næste møde: mandag d. 7. august 18.30.

Referent Svend M-J, d. 13. juni -17


Oprettet af Svend Mørk-Jensen (1260)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727