Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Bestyrelsesreferat august

Som vanligt ser opstillingen herrens ud. Det er noget der sker ved overførslen fra mit worddokument. Er der en venlig person, der kan fortælle mig, om jeg gør noget forkert ... og også fortælle mig hvordan jeg kan gøre det rigtigt ... vil jeg være taknemmelig.

Venlig hilsen
Svend M-J

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 7. august 2017

Til stede: Anders, Bo, Astrid, Jens, Ninna og Svend

Fraværende med afbud: Torben

Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 7. august 2017 kl. 18.30.
Pkt. 1:                             Knud Erik:                    Lokalplanen er godkendt uden indsigelser. Svend har inviteret Knud Erik til
                                                                          at orientere om hvad det indebærer.
Pkt. 2:                             Alle:                             Opfølgning på referat fra juni.
Pkt. 3:                             Bo:                               Økonomirapport pr. 3. august vedlægges som fil
Pkt. 4:                             Bo:                               Vinteraktiviteter: yoga, fit og frisk, rospinning mm. Annonce skal gerne
                                                                           indrykkes i august måned, annonce fra 2016 vedlægges som fil.
Pkt. 5:                             Jens:                            Bemanding til gæstebesøg i klubben.
Pkt. 6:                             Svend:                          Orientering om sikkerhedsprocedure ved arrangementer af karakter som
                                                                           ”Erhvervsmæssig passagersejlads”.
Pkt. 7:                             Bo:                               Opfølgning på organisationsprojektet, hjemmeside, spunsvæg, ventilation.
Pkt. 8:                             Svend:                           Forslag fra Ove Holm og Anders Tinggaard om reduceret
                                                                           medlemskontingent for medlemmer som ikke længere kan ro.
Pkt. 9:                             Svend:                           Behov for ordensregler for ophold gennem længere tid i roklubben.
Pkt. 10:                          Alle:                               Månedens roer       
Pkt. 11:                          Eventuelt.
Pkt. 12:                          Næste møde

Ad 1)                  Knud Erik orienterede om detaljer i den nye lokalplan. For at have mulighed for at udbygge klubfaciliteterne var det nødvendigt med en ny lokalplan, da de rammer, vi havde i den gamle, var helt opbrugte. Vi har med ganske små afvigelser fået de muligheder, vi efterlyste i den nye lokalplan for området. Det vil sige, at vi nu har mulighed for at arbejde videre med planen for renovering af motionsrum og klubhus og hvis nødvendigt også en kraftig udvidelse af den gamle bådhal.
Knud Erik, som er med i byggeudvalget, vil kontakte Alan Slater angående udarbejdelse af en grovskitse for planerne. Denne kan vedlægges som bilag, når vi skal i gang med fondsansøgninger.

Ad 2)                  Jens TC er færdig med at reparere den ene af de delvis ødelagte både fra traileruheldet og godt i gang med den anden.
De nye er bestilt, og vi har allerede fået pengene til dem. Disse er sat ind på vores lånekonto, så vi indtil bådene skal betales er rentefri.
En beskyttelse af følgebådenes propeller vil koste ca. 1300 kr. pr motor. En sådan beskyttelse forhindrer et uheld med skruen, når en følgebåd er i nærheden af en person i vandet. Der blev ikke besluttet noget.

Ad 3)                  Bo gennemgik økonomirapporten. Alt ser fornuftigt ud. Lige nu er der ekstra mange penge pga. forsikringspengene fra traileruheldet. Antal medlemmer er 4 højere end sidste år.

Ad 4)                  Bo koordinerer vinteraktiviteterne og rykker en annonce ind med information om mulighederne i klubben svarende til vores annoncering sidste år. Der kan muligvis blive endnu et yogahold, som vil komme til at ligge i aftentimerne. Bo afklarer om det kan gennemføres.
Tilføjelse: Det har ikke kunnet lade sig gøre at få en yogainstruktør til et aftenhold.

Ad 5)                  Jens foreslog, at vi sikrer, at der ved åbent hus arrangementer i klubben er tilstrækkeligt med medlemmer, instruktører og trænere til alle bådtyperne. Det bør være sådan, at ligegyldigt hvilken bådtype en gæst har lyst til at prøve, skal det være muligt. Det kan betyde, at vi får flere medlemmer.
Vi kan eventuelt selv arrangere en eller to åbent hus dage i roklubben i løbet af en sommer bl.a. med mulighed for at komme en tur på vandet.
Der blev ikke besluttet noget konkret.

Ad 6)                  Ved sommerens arrangementer af karakter som ”Erhvervsmæssig passagersejlads” for henholdsvis Spar Nord og Bodylab fik vi afprøvet det nye sikkerhedstjekskema og den nye sikkerhedsprocedure. Begge dele fungerede udmærket, og gæsterne undrede sig ikke spor. Der kan laves nogle små korrektioner, og efterhånden som vi får erfaring med anvendelsen, vil det blive en helt naturlig del af et arrangement.
Da vi ikke har personer med den krævede førstehjælpsuddannelse, måtte vi søge dispensation hos Søfartsstyrelsen. Det var ikke en nem opgave; men det lykkedes, og det gav os en værdifuld erfaring. Inden næste rosæson har vi formodentligt personer med den krævede uddannelse.

Ad 7)                  Klubudviklingssprojektet er i sommeren kommet så meget videre, at de 3 udvalg nu er bemandede. De to – Driftsudvalget og Kap- / ungdomsudvalget - har længe været velfungerende. Det nye udvalg er: ”Aktivitets- og motionsudvalget ”. Dette udvalg er bemandet med Lars Malling, Bo Nielsen og Svend Mørk-Jensen. Skulle andre have lyst til at deltage i udvalgenes koordinerende arbejde, vil det blive modtaget med taknemmelighed.
Inden for nær fremtid sætter Bo, Lars og Svend sig sammen for at placere de opgaver, som var hængt op på den røde tråd tidligere i år. De personer, der tilbød at påtage sig en opgave, vil herefter blive kontaktet.

                             Hjemmesiden er stadig uden tekst på de forskellige menupunkter. Det blev aftalt, at Anders, Ninna, Astrid og Svend sætter sig sammen og finder ud af, hvordan den del af opgaven kan løses, så vi får en informativ hjemmeside med enslydende sprogbrug i alle menupunkter.
Der blev foreslået forskellige personer, som vil kunne hjælpe med færdiggørelsen.

                             Spunsvæggen færdiggøres af Jørn Jensen. Det drejer sig om at få den savet ned i ensartet højde og forstærket bagpå. En mindre opgave, som Torben ville have udført, men som han nu ikke kan klare, pga en skade han har pådraget sig for nylig.

                             Ventilationen er for længst færdiggjort, og der er lavet og underskrevet serviceaftale med montøren.

Ad 8)                  Forslaget blev diskuteret og muligheder blev afprøvet. Det skal, hvis det bliver indført, være meget tydeligt afgrænset, hvad der kan berettige en reduktion. Anders vil tage kontakt til Ove og diskutere forskellige muligheder.

Ad 9)                  Som følge af utilfredshed fra nogle af klubbens medlemmer med manglende overholdelse af god oprydning og renholdelse gennem sommeren besluttede vi, at ”Kap- / ungdomsudvalget” skal konkretisere reglerne for anvendelse af faciliteterne for ungdomsgruppen generelt, og særligt for de ungdomsroere der somme tider bor i klubben.
Svend foreslog, at der kan indføres en kontrolfunktion af et voksent medlem, som kender de unge / unge godt. Jens Nørgaard har tilbudt at påtage sig den opgave.

Ad 10)                Der var både forslag i postkassen og fra bestyrelsesmedlemmerne. Vi valgte at tildele titlen til 4 personer.
Kenneth Grøn og Flemming Stegger blev månedens roere for deres arbejde med Baltic Cup træningssamlingen for 47 roere og trænere fra hele landet.
Kenneth og Flemming var i klubben hver eneste dag og havde det fulde ansvar som repræsentanter for Hadsund Roklub.
Per Christiansen og Mogens Laustsen blev månedens roere for deres store arbejde med at renovere den store bådtrailer efter uheldet på motorvejen.
De resterende forslag lægges tilbage i puljen, da de sagtens kan komme på tale med tilbagevirkende kraft.

Ad 11)                Vi deltager med stand i arrangementet ”Smag på Hadsund” d. 1. september. Jens er tovholder.
”Frivillig Fredag” d. 29. september er et arrangement, hvor foreninger og organisationer kan synliggøre deres arbejde og tilbud for Hadsunds borgere med en stand i Hadsund Skole. Vi er tilmeldt.
Den 26. august vil endnu en omgang ”Vind med hovedet” blive afholdt. Denne gang i Hadsund. Fra klubben deltager Liane Vestergaard, Thea Stegger, Rasmus Konnerup, Harris Alagic og Agnethe Rytter Munk var der flere???
Meonia er ved at være udslidt, så der er behov for en ny 2 åres inrigger. Dette vil blive prioriteret højt i arbejde med at søge fondsmidler. Inriggerroerne vil blive inddraget i afgørelsen af, hvilken type båd, vi søger penge til.
Der har været en del problemer med at internetforbindelsen er gået ned. Anders spørger Flemming Stegger om, hvad vi kan gøre ved det.
I sommer blev der gennemført et korttursstyrmandskursus, hvor der deltog en del unge. Disse mangler stadig at få noget styrmandserfaring for at kunne frigives. Astrid og Ninna forhører sig om, hvor mange der kan sætte tid af til at færdiggøre det, hvorefter der vil blive lavet en plan for det afsluttende forløb.
Anders og Bo vil arrangere en fælles klubaften, hvor de fortæller om deres spændende rejseoplevelser fra sommeren.

Ad 12)                Næste møde: mandag d. 4. september kl. 18.30

 

Referent: Svend M-J


Oprettet af Svend Mørk-Jensen (1260)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727