Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 2. oktober

Som sædvanlig er det worddokument, referatet er kopieret fra, anderledes pænt stillet op, end I får mulighed for at læse her. Et forsøg på at rette linjerne ind endte også denne gang i, at det hele bare fremstod endnu værre. Spildt tid. Jeg undskylder, og I må tage det som det er.
God læsning og venlig hilsen

Svend M-J

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 2. oktober 2017

Til stede: Anders, Bo, Astrid, Jens, Ninna, Torben og Svend

Fraværende med afbud:

Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 2. oktober 2017 kl. 18.30.

Pkt. 1:         Alle:               Opfølgning på referat fra september samt kort info. Er nogle af informationspunkterne
                                          lange eller beslutningskrævende, flyttes de ned under punktet ”eventuelt.
Pkt. 2:         Bo:                 Økonomirapport, herunder specifikation af konto for andre indtægter, konto for afdrag
                                          på lån og konto for køb af både (bilag er udsendt)
Pkt. 3:         Bo:                 Nyt skema for opgørelse af aktivitetstimer i klubben (bilag er udsendt)
Pkt. 4:         Bo:                 Status på bemanding af livredderkorpset i den kommende sæson
Pkt. 5:         Bo:                 Yogahold i efteråret 2017, antal deltagere.
Pkt. 6:         Torben:          Opfølgning på følgebåde.(Ligger på broen)
Pkt. 7:         Torben:          Skraldestativ står stadig under udhænget (brandfælde). Der var fokus på det tidligere.
Pkt. 8:         Torben:          Oprydning af teknikrum. Masse gammelt skrammel som bare fylder.
Pkt. 9:         Torben:          Rengøring. Hvad er aftalerne?
Pkt. 10:       Torben:          Aftale om hvem der står for værelserne. Bo og ?
Pkt. 11:       Torben:          Nyt om hjemmesiden? Status. 
Pkt. 12:       Alle:               Månedens roer
Pkt. 13:                             Eventuelt.
Pkt. 14:                             Næste møde

Inden vi begyndte selve mødet, talte vi kort om Klubmesterskabsarrangementet og Frivillig Fredag. Der var stor ros til begge arrangementerne og en tilsvarende stor tak til de, der arrangerede og tog slæbet på dagene.

Ad 1) 

Ønsker vi angivelse på kajakkerne, der fastsætter hvilken vægt, de er beregnet til, svarende til det der nu er lavet på outriggerne, kan det sagtens arrangeres.

Ingen af de skadede kaproningsbåde bliver smidt ud. Jens forsøger at reparere dem. Det ser lovende ud selv for de meget skadede.

Kæntrings- og redningsvestøvelserne, som blev aftalt på sidste bestyrelsesmøde, bliver udskudt til næste år. Det blev for presset, hvis det også skulle være i denne måneds program.
Anders undersøger om en inrigger kan komme ind i svømmehallen.

Teknikrummet er nu renoveret og fremstår pænt og ryddeligt. Der er kasseret meget skrammel, der havde ophobet sig derinde. Vær med til at holde det pænt og overskueligt.

Vores bådeløfter vil få et servicetjek uden beregning. Endnu er ikke aftalt hvornår. Derefter vil vi arrangere et årligt fastlagt servicetjek.

Der tegnes kaskoforsikring på begge bådetrailerne, for at de er dækket ind ved et uheld. Bo tager tilbud hjem.

Ad 2) 

Økonomien ser stadig fornuftig ud. Der kommer til at mangle omkring 15.000 på kontingenter i forhold til det budgetterede. Det skyldes et vigende medlemstal, som dog forhåbentligt er stoppet og forhåbentligt endda atter er svagt stigende. Der har i hvert fald været en god tilgang af ganske unge, som endnu ikke er registreret og derfor først bidrager i næste sæson.
Under andre indtægter er der 43.000 mere end budgetteret. Ca. halvdelen af dette beløb stammer fra firmaarrangementerne, vi har dannet ramme om i år. Det er en væsentlig indtægtskilde, som vi gerne vil fortsætte med. Vi vil selvfølgelig forsøge at optimere på kommunikationen, så vi undgår gener for klubbens medlemmer og misforståelser.
Der er afdraget 5.000 mere på vores lån end budgetteret, hvilket har været muligt sfa. en forbedret egenkapital i en kortere periode, hvor pengene fra forsikringen på de beskadigede kaproningsbåde stod på vores konto med en mindre rentebyrde til følge.
Vi drøftede kort, om det ville være en fordel at afdrage mere årligt, men besluttede ikke noget. Lånet koster os meget lidt.

Ad 3) 

Kommunen har fremstillet et nyt skema til opgørelse af aktivitetstimerne i klubben, som danner grundlaget for vores kommunaltilskud.
Vi har rigeligt med aktivitetstimer i klubben til at få det maksimale tilskud.
For at sikre korrekt udfyldelse af skemaet sætter Anders og Bo sig sammen og tæller timer.

Ad 4) 

Livredderkorpset til vores lørdage i svømmehallen er nu bemandet.
Livreddere: Egon Munk, Claus Sørensen, Mogens Hvid Christiansen og Flemming Hvid.
Afløser: Thorkild Petersen.
Medhjælpere: Rasmus Konnerup og Laetitia Panero-Bommer
Medhjælperne har, som de øvrige gennemført eller vil gennemføre livredderuddannelsen. De har blot endnu ikke alderen til at kunne varetage opgaven på egen hånd.
Er der andre, der kunne have lyst til at give en hånd med, kan I henvende jer til Flemming Hvid Christiansen og få mere at vide. Klubben betaler livredderuddannelsen og livreddertøj.

Ad 5) 

Der bliver igen i år 2 yogahold. Interessen er stor.
Det ene hold (det tidlige) er fuldt booket, mens der stadig er ledige pladser på aftenholdet.
Det er forsøgt at få en instruktør på banen for endnu et aftenhold; men det er ikke lykkedes.

Ad 6) 

Torben køber fendere, og hvad der ellers er brug for. Derefter bliver bådene fortøjet i vandet.

Ad 7) 

Torben og Anders går en tur på området for at finde den bedste placering, så brandrisikoen fjernes, uden at det medfører store gener for køkken eller parkering.
Placeringen tænkes ind i planerne for den kommende udvidelse af klubhuset.

Ad 8) 

Jens gennemgår tingene, der har været i teknikrummet og kasserer det, der ikke er anvendeligt eller til overs.
Teknikrummet er ikke et opbevaringsdepot, men et rum, hvor materiellet skal være let tilgængeligt og anvendeligt.

Ad 9) 

Aftalerne er som hidtil: Ida Flou Blomstrand og Thomas Blum Knudsen løser ugentlige rengøringsopgaver. Marianne Otte er koordinator og står for indkøb og perioderengøring.

Ad 10) 

Bo vil godt tage imod og vise rundt m.m., når han kan. Det er nødvendigt med endnu en, der kan træde til, for altid at være dækket ind. Derudover er det nødvendigt med et godt samarbejde omkring bådeudlån med en ansvarlig for inriggerne, da Bo ikke har indblik i, hvilke både der ikke må lånes ud, og hvor mange der kan undværes.

Ad 11) 

Tekstgruppen havde møde d. 14. sept. Det blev aftalt, hvem der skriver om hvad. Lone Stegger tilpasser teksterne, så de fremstår nogenlunde ens i sprogtone og lægger dem ind.
Derudover blev der peget på enkelte ønsker om ændringer i layoutet. Svend har aftalt dette med Nordjysk Webdesign.

Ad 12) 

Carl Henrik og hele teamet omkring klubmesterskabsarrangementet.

Ad 13) 

Jens spurgte, om det var muligt at låne den store trailer til brug ved et ”kajakturs- og ristede pølser” arrangement. Kajakkerne skal i vandet ude i nærheden af kysten.
Det er helt i orden at benytte klubbens materialer til klubarrangementer. Den store trailer kræver trailerkørekort. Det har bl.a. Svend, Anders og Jens.

Vi havde en grundig drøftelse af vedligeholdelse / renovering af den gamle bådehals facade.
Der er god plads i vedligeholdelsesbudgettet for -17 til at gå i gang.
Det blev vedtaget, at der monteres en ny træfacade på den eksisterende. Træet får samme farve som den nye hal, og vil derved også passe til klubhusets facade, når det engang er renoveret. Derudover udskiftes portene, så vi får nogle letløbende porte, alle kan håndtere.
Planen blev at Torben og Bo tager tilbud hjem nu, og første fase, som er portene, gennemføres i dette efterår.

Der er endnu kun kommet ansøgning til vinterroningstilladelse fra P-gruppen samt én kajakroer.
Ansøgninger skal være i postkassen i gangen d. 20. oktober.
Bo samler ansøgningerne og sørger for, at en oversigt forelægges den ansvarlige kontaktperson for de respektive grupper med henblik på godkendelse.
Vinterroningstilladelserne vil blive slået op på opslagstavlen i gangen.
Kaproere kan ro uden vinterroningstilladelse, så længe der er følgebåd tæt på dem. For unge under 18 kræver det en forældretilladelse.

På opfordring fra Anna Karina Eli Gravad, DFfR aftalte vi, at afholde det sidste møde med hende i forbindelse med organisationsudviklingen i januar eller februar. Svend kontakter Anna Karina og beder hende foreslå forskellige datoer.

Der er skiftet elektroder på hjertestarteren og i den forbindelse lavet en aftale med Heart2Start om fornyelse af batteri og elektroder, når tiden er inde til det.
Firmaet har fået dataene på hjertestarteren og sender i god tid mail til bestyrelsen, når noget nærmer sig udløb.
Der kan i meget sjældne tilfælde opstå en fejl på hjertestarteren, så hvis nogen hører, at hjertestarteren giver biplyde, skal man hurtigst muligt tage kontakt til et bestyrelsesmedlem, som så vil sørge for, at hjertestarteren bliver serviceret.
Når batteriet om ca. 2 år (formodentligt) skal skiftes, vil vi overveje at købe en ny hjertestarter. Fabriksgarantien er på 7 år, og den er nu overskredet; men vi kan stadig få en god byttepris om et par år.

En hjertestarter skal fungere, når der er brug for den. Det er vi fælles om at sikre.

Ad 14) 

Næste møde: mandag d. 13. november kl. 18.30                  

 

Referent: Svend M-J


Oprettet af Svend Mørk-Jensen (1260)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727