Menu 
Søg på side

 
Vejret


 
Antal besøg

 
Login

Bestyrelsens beretning for 2017

                                                    Velkommen til generalforsamling i Hadsund Roklub

 

 Hvad har betydning for vores klubs liv og virke? Hvad har tegnet vores klubs dna gennem de sidste mange år? Spørgsmål vi har haft til diskussion i bestyrelsen. Bortset fra enkelte betalte timer til lønnet rengøring har vi ingen udgifter til lønnet personale. Vi har ”altid” valgt at basere løsningen af opgaver på frivilligt arbejde løst af klubbens medlemmer. Mange medlemmer yder et stort antal timer på denne konto, medens andre yder det, der for dem er muligt på det pågældende tidspunkt. Vi kan alle mærke, at det ikke hver gang der kaldes, er med samme entusiasme vi går til opgaven, hvilket er meget forståeligt, men hver gang oplever vi også glæden over, at det atter i fællesskab med gode klubkammerater er lykkedes at komme i mål med en opgave. Vi kunne da også sagtens drømme om at vi blot kunne tage telefonen og ringe efter betalte folk til at løse vores praktiske og organisatoriske opgaver. Det ville gøre livet meget lettere, men vi ville også miste meget værdifuldt fællesskab. Vi har i bestyrelsen undersøgt muligheden for at udlicitere store dele af kassererens arbejde til en lønnet ekstern person, og måtte efter modtagelse af tilbud herfra hurtigt erkende, at et sådant arrangement ville betyde meget betydelige kontingentstigninger. Det samme ville gøre sig gældende på mange andre områder herunder vedligehold af materiel. At vi selv magter at løse alle disse praktiske opgaver er en stor styrke for vores klub. En ting vi kan væres stolte af og som samtidig er med til at tegne et meget positivt billede af vores klub ud ad til. Begreber som Frivillighed og Fællesskab tegner vores klub på alle niveauer. I bestyrelsen er det vores opfattelse og ønske at begreberne tydeliggøres på alle niveauer i klubbens virke - de er der jo i forvejen. Begreberne optræder allerede nu på klubbens brevpapir. Det er vores opfattelse, at vi herved hurtigt og præcist får modtagerne fortalt hvilke værdier vi gerne vil kendes for.

Fællesarrangementer som Grillturen i foråret til Vive, klubmesterskaberne samt diverse arrangementer afholdt i klublokalet er gode eksempler på aktiviteter, der samler vores klub og giver et medlemskab et bredere indhold end det sportslige. En måde der er med til at give et medlemskab i Hadsund Roklub kant i forhold til tidens store trend med træning i private motionscentre.

”Den røde tråd” er et arrangement, der blev søsat ved standerhejsningen 2017. Det skulle sikre, at vi i klubben fik en smidigere og bredere besat opgaveløsning og bemanding når opgaver som Bro, Flag, Vedligeholdelse af romaskiner, Svømning og meget andet skulle løses. Vi har gennem året oplevet at tiltaget har gjort det nemmere at få opgaver løst. Nemmere men vi er ikke i mål endnu. Dog har vi i bestyrelsen en tiltro til at vi kommer i videre i vores bestræbelser med at få tydeliggjort ideen og uddelegeret flere opgaver i den kommende sæson under devisen: Frivillighed og Fællesskab.

Gennem de seneste år er kravet til svømmefærdigheder hos roere landet over blevet skærpet markant. Krav alle danske klubber mødes med fra begge forbund, vi er medlem af. Vi er meget på forkant med denne udvikling gennem vores mangeårige leje af svømmehallen på Hadsund Skole. Takket være frivillige livreddere er det muligt for klubbens medlemmer at opøve svømmefærdighederne gennem hele vinterhalvåret. I dette vinterhalvår er kravet til klubberne om uddannelse i førstehjælp blevet skærpet. Vi var medarrangør i et pilotprojekt sammen med Roforbundet og Dansk Kano og kajakforbund om afvikling af netop sådan et uddannelsesforløb – 8 timer førstehjælp målrettet mod søsport. Efterfølgende har vi 3 klubber sammen med sikkerhedsudvalget i DFfR gennemført et forsøg i Hobro Svømmehal, hvor vi afprøvede, om man også kan gennemføre førstehjælpen, når båden bevæger sig og endda bliver meget ustabil, når den har fået en sø indover. Det var gratis underholdning på højt niveau og værdifuld erfaringsindsamling. Frivillighed og Fællesskab og Leg.

 

Over 1000 overnatninger i vores klub i 2017 gav en øjenåbner i lokalsamfundet til vores store aktivitetsniveau og dets betydning. Vi søgte og modtog i 2009 300.000 kr. fra LAG til opførelse af 4 værelser i den nye hal - netop med den vision, at vi ønskede at tiltrække mange gæster til lokalområdet. En vision vi således er kommet igennem med. Vi er blevet mødt med anerkendelse i Handelsstandsforeningen omkring dette og mærker at man her har registreret, at vi i høj grad er med til at skabe omsætningsfremgang i byen.

Efter et par år, hvor vores klub har oplevet faldende eller stagnerende medlemstal er det meget glædeligt at vi i 2017 har haft en nettotilgang af aktive medlemmer. Fremgangen er at finde blandt de yngste årgange, mens seniorer og p-roere holder status quo. En af årsagerne hertil er at vi i 2017 har indledt et meget tæt samarbejde med Hadsund skole. Et samarbejde i har videreudviklet på og nu kører overfor 3 skoler i dette forår.

Vi har gennem flere år arbejdet med fundraising. Endda med stor succes. I år har vi modtaget tilskud fra flg. fonde (Tilskud fra ELRO - 100.000 kr. Tilskud fra Mærsk 100.000 kr. Tilskud fra Sparekassen Hobros Fond - 110.000 kr.). Vi baserer hele fornyelsen af vores bådpark på tilskud fra fonde. Endvidere ansøges et antal kommunale - og landsdækkende puljer, hvor der er mulighed for at få tildelt midler, der kan anvendes til aktiviteter. I år har vi ad denne vej via en aktiv og målbevidst strategi modtaget sammenlagt 200.000 kr.

Arbejdet med at vedligeholde og udbygge vores bygningsmasse har efter en fase med udarbejdelse af ideer baseret på ønsker fra medlemmerne og på analyser af fremtidige behov ligget forholdsvis stille det meste af sæsonen. Dog har vi fået indsendt vores vision om bygningsmassens udbygning til kommunen, der så efterfølgende har udarbejdet en ny lokalplan for vores område. Denne blev udarbejdet helt efter vores ønsker og blev efter fremlæggelse senere på året efterfølgende godkendt. Vi er således nu i stand til at genoptage arbejdet med fornyelse af vores bygningsmasse.

Ønsket om en ny hjemmeside baseret på en moderne it-platform væk fra vores egen server har stået på i nogle år. Vi skal ikke lægge skjul på at vi i bestyrelsen havde håbet, at den nye hjemmeside kunne være taget i brug midt i den forløbne sæson. Dog måtte vi igen erfare, at det er et stort administrativt arbejde at få siden gjort klar til brug. Flere medlemmer - både menige medlemmer af klubben og medlemmer fra bestyrelsen - har brugt mange timer i det forløbne år på registrering, skrivning af tekst og meget andet. Dog er arbejdet med hjemmesiden nu så langt, at vi kan love at offentliggørelsen finder sted inden for en kortere tidshorisont.

Arbejdet i bestyrelsen har i det forløbne år været præget af et ualmindeligt godt samarbejde med gode åbne diskussioner baseret på indbyrdes tillid og forståelse.

Kajakafdelingen har i den forløbne sæson fulgt den velafprøvede aktivitets -model. I foråret blev der startet op med et hold nye kajakroere. En aktivitet der i perioden er ret så krævende for instruktørerne.

Aktivitetsniveauet i afdelingen har gennem hele sæsonen været fin, hvilket de enkelte kajakroeres placering i kilometerstatistikken også vidner om.                     

Kaproningsafdelingen har atter formået at levere flotte resultater nationalt som internationalt. Guld og sølv ved indendørs EM i Paris først på året, 2 fjerdepladser ved EM udendørs og sidst på året guld og sølv ved Baltic Cup, vidner om et fint niveau. Flotte placeringer og medaljer henter vi ude. Det stærke ungdomsfællesskab og livlige indslag i klublivet, som er resultatet af vores roeres glæde ved at være sammen og ved sporten, er hverdagens store gevinst.

Skolesamarbejdet er det seneste år blevet løftet til et helt andet niveau end tidligere. Skolerne er via skolereformen pålagt at samarbejde med lokalområdets idrætsforeninger. Roforbundet er i den forbindelse gået aktivt ind i at udvikle et prospekt, der kan afvikles i samarbejde mellem lokale roklubber og omegnsskoler. Vi greb straks chancen og indledte et samarbejde med Hadsund Skoles 6. og 7. årgang. Begge årgange (150 elever i alt) var i løbet af 4 uger i foråret 2017 gennem et intensivt forløb i roklubben. En stor succes der også gav nye medlemmer. Sluttelig arrangerede vi et lokalt udtagelsesstævne til Skole OL. Et stævne vi modtog utrolig stor ros for fra skolen, eleverne og ikke mindst roforbundet.

Det var også i 2017 at vi blev ramt af et stort uheld med den store bådtrailer. Efter 170 km`s kørsel faldt traileren af kassebilen. Heldigvis var der ingen andre trafikanter i nærheden i ulykkesøjeblikket. Traileren endte efterfølgende i grøften med stor skade på flere af bådene til følge. 6 både blev totalskadede og yderligere 2 delvist. Heldigvis var vi godt forsikret og heldigvis fik vi et ualmindelig godt samarbejde med forsikringsselskabet. Dette betød at vi hurtigt fik sagen afsluttet, så vi kunne komme i gang med at bestille nye både til erstatning de skadede. I denne forbindelse viste sig igen et par gode eksempler på, at klubbens fundament er medlemmernes frivillige indsats, da traileren og flere af bådene blev repareret af nogle af medlemmerne. En stor økonomisk fordel for klubben.

Kaproningsafdelingen er udfordret på økonomien i disse år. I fællesskab løser vi opgaver med byens juleguirlander og 24 timers roningen. Tidligere har vi med stor succes løst opgaver for et lokalt firma. Dette har glippet i år samtidig med at vi oplever at udtagelsesgebyrer for de af vores roere, der er udtaget til landsholdet bliver større. I dag er det normalt at tage til både NM, EM og VM samt på træningsophold udenlands. Vi vil meget nødig til at pålægge roerne større udgifter, da ånden i klubben er fællesskab, og alle derfor skal kunne være med, men vi kan blive tvunget til at foretage justeringer i antallet af arrangementer vi har mulighed for at deltage i / støtte.

Klubben har i dag en stor veluddannet trænerstab, der hviler på et utroligt godt og tillidsfuldt samarbejde. Årets evalueringsmøde affødte stor uforbeholden ros fra roforbundets repræsentanter med den nye sportschef i spidsen. På mange områder er vores klub et fyrtårn som andre klubber rundt i landet spejler sig op ad, når der skal tænkes ungdomsroning. Noget vi feks. ser ved nationale kurser - hvor vi indbydes til at holde diskussionsoplæg og i en ny publikation udsendt af roforbundet vedr. ”Den gode ungdomsafdeling”. Vores satsning på at have en veluddannet trænerstab og på at sikre trænere i klubben mandag, tirsdag, onsdag og torsdag samt lørdag formiddag har skabt medlemsfremgang i u-afd.

Klubben er så heldig at have et par tidligere kaproere, der hvert år arrangerer en meget velbesøgt ungdomslejr i klubben. Lejren, der finder sted i sommerferien (således også i 2018), lever i sit indhold fuldt op til klubbens værdiord. ”Frivillighed og Fællesskab”.

P-Ronings gruppen – består af ca. 45 -50 medlemmer. I vinter har der været indendørs roning med meget flot tilslutning. Alle maskinerne er som regel i brug både mandag og onsdag. Mandag er mødetiden ret fleksibel – og dagen slutter som regel med bådreparation i værkstedet. Alle inriggere har været en tur gennem værkstedet – og er blevet repareret efter behov!   Ove Holm er koordinator – og mange hjælpere står til rådighed! Damerne holder løbende styr på køkkenet, og vasketøjet. Onsdag er der spinding i romaskinerne - ledet af Ove Holm - en stor succes, og meget stor tilslutning hver gang. Efter træning er der hyggeligt samvær med kaffe og brød. Om fredagen samles yderligere en mindre gruppe P-roere til træning og kaffemøde. Roning på vandet – er mandag og onsdag – også her har tilslutningen været fornuftig – trods det dårlige vejr i sidste sommer. Flere roere har deltaget i arrangementer rundt i landet – så som Løvspring – Løvfald og andre lignende ro arrangementer. Der er i vinter kommet flere nye P-roere (4–5) som vi forventer og håber, vil med på vandet til foråret. Ud over det sociale i hverdagen, har vi hvert år en Sommerudflugt. Sidste år en ro tur til Vive med grill og hyggeligt samvær. ”Ikkeroere” kørte til Vive i bil, og deltog i arrangementet. Årets julefrokost er også et tilløbsstykke med 40-50 deltagere.

Endelig må vi ikke glemme at flere roere igen i 2017 deltog i roforbundets tur til Tolo i Grækenland.

Via en velplanlagt renoveringsplan af over vores bygningsmasse søges der hvert år kommunale midler til optimering af vores lokaler. Dette sker via søgning af midler fra Mariagerfjord Kommune. På denne måde er det lykkedes os at få nye elektriske porte etableret i bådhal samt værksted i 2017. Et arbejde der i dette forår efterfølges af nedtagning af beklædningen på hele gavlarealet for derefter at bygge det op igen med en facade af træ - lig beklædningen på den nye bådhal.   Via - et fra klubbens side - opsøgende samarbejde med kommunens energikonsulent fik vi foretaget en beregning på fordelene ved at skifte til energivenligt LED-Lys i motionsrum, bådhal og værksted. Arbejdet er allerede udført med et fint resultat til følge. Det samme kan man bestemt også sige er resultatet efter det gamle fyrrums renovering. Nu er det muligt at anvende rummet konstruktivt.

Rengøring - eller mangel på samme er det nemt at have en mening om, og vi hører bestemt mange meninger i bestyrelsen. Vi er i bestyrelsen i løbende kontakt med de 3 personer, der mod betaling foretager rengøring i klubben. Vi ser og oplever, at der faktisk ER RENT når vores personale har udført deres arbejde. Vi må så også sige, at klubben jo besøges af mange mennesker hver dag, og da vi ikke har råd til rengøring dagligt, så kan klublokalerne opleves beskidte umiddelbart før det tidspunkt rengøringspersonalet tager fat. Der skal herfra lyde en opfordring til at vi hjælper hinanden med at efterlade lokalerne i mindst samme rengøringsstand som vi modtog dem i.

Jeg vil slutte beretningen for 2017 med at rette en meget stor tak til alle de frivillige, der helt i klubbens ånd (Frivillighed & Fællesskab) har deltaget i og ikke mindst stået for de mange aktiviteter, der har præget klubben i den forløbne sæson. TAK.


Oprettet af Anders Toft Christiansen (29)
Hadsund Roklub - Thygeslundvej 9, 9560 Hadsund - Tlf. 98573727